Podmienky objednávky

Použiteľnosť

 • Účinné od 1. februára 2023
 • Časti 1 – 36 sú všeobecné ustanovenia platné pre všetky Objednávky.
 • Sekcie 37 – 41 sú Špeciálne klauzuly platné pre určité Objednávky, ako je uvedené v každej sekcii.
 • Príloha A, ak je to aplikovateľná, obsahuje dodatočné ustanovenia, ktorými sa riadia objednávky vydané na základe federálnej vládnej zmluvy.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PLATNÉ PRE VŠETKY OBJEDNÁVKY

 1. DEFINÍCIE. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom používané v tomto dokumente majú význam buď uvedený nižšie, alebo definovaný inde v týchto podmienkach:
  1. „SIONYX“ znamená SIONYX, LLC
  2. „Tovar“ znamená tovar, vrátane všetkých materiálov, komponentov, produktov, obalov, dodávok a označovania takéhoto tovaru, ktoré Dodávateľ poskytol spoločnosti SIONYX na základe Objednávky.
  3. „Objednávka“ znamená dokumenty uvedené v časti 2.
  4. „Strana“ znamená SIONYX alebo Predajcu jednotlivo; „Strany“ znamenajú spoločne SIONYX a Predajcu.
  5. „PO“ znamená objednávku vydanú spoločnosťou SIONYX predajcovi.
  6. „Služby“ znamenajú služby vrátane práce, poradenstva, inštalácie, implementácie, údržby a iných služieb poskytovaných Predajcom spoločnosti SIONYX na základe Objednávky.
  7. „Podmienky“ znamenajú tieto nákupné podmienky SIONYX vrátane akýchkoľvek príloh.
  8. „Predajca“ znamená jednotlivca, spoločnosť alebo subjekt uvedený na prednej strane PO, ktorému je PO vydaná.
  9. „Práca“ znamená Tovar poskytovaný a/alebo Služby vykonané Predávajúcim podľa tejto Objednávky. Ak nie je uvedené inak, akýkoľvek odkaz na „dni“ znamená kalendárne dni.
 2. OBJEDNAŤ. Nasledujúce dokumenty obsahujú celú objednávku, pričom všetky sú zahrnuté týmto odkazom. V prípade nesúladu alebo konfliktu medzi týmito dokumentmi sa nesúlad alebo konflikt rieši v nasledujúcom poradí, pričom vyššie uvedené položky majú prednosť pred nižšie uvedenými položkami:
  1. PO vrátane akýchkoľvek podmienok a pokynov napísaných na prednej strane PO.
  2. Akékoľvek špeciálne dohodnuté podmienky, vrátane, ale nie výlučne, zmluvy o výrobných službách, rámcovej zmluvy o dodávke alebo podobných zmlúv.
  3. Tieto Podmienky.
  4. Cenová ponuka dodávateľa (ak je k dispozícii).
  5. Zmluvné podmienky predajcu (ak sú relevantné).

  Akékoľvek zmluvné podmienky navrhnuté Predajcom, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami alebo sú nad rámec týchto Podmienok, budú neplatné a neúčinné, pokiaľ ich spoločnosť SIONYX neprijme zahrnutím do PO alebo podpísaného dodatku k tejto zmluve. Tieto Podmienky sa budú vzťahovať aj na akékoľvek opravené, vymenené alebo prerobené Dielo poskytnuté Predajcom podľa tejto zmluvy.

 3. ROZSAH PRÁC. Predávajúci poskytne Dielo opísané v Objednávke av súlade s ňou. Pokiaľ nie je v Objednávke uvedené inak, Dodávateľ zabezpečí všetok personál, vybavenie, zásoby, zariadenia a služby potrebné na vykonanie Diela. V prípade, že si používanie Tovaru alebo Služieb spoločnosťou SIONYX vyžaduje licenciu od výrobcu alebo inej tretej strany, Predajca získa, poskytne a dodá spoločnosti SIONYX (bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre spoločnosť SIONYX) všetky takéto licencie.

 4. PRIJATIE OBJEDNÁVKY. Táto Objednávka sa považuje za prijatú a účinnú v deň, ktorý nastane skôr z: (i) písomného prijatia Objednávky Predajcom, (ii) Začatia Diela zo strany Predajcu alebo (iii) Ak Predajca akceptuje akúkoľvek platbu od spoločnosti SIONYX za Dielo.

 5. DORUČENIE. Dielo bude dodané alebo vykonané v súlade s harmonogramom, pokynmi na odoslanie a miestom dodania uvedenými na prednej strane objednávky. Predajca bude primeraný za všetky dodatočné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku nedodržania pokynov spoločnosti SIONYX na dodanie a prepravu. Ak nie je na prednej strane KO uvedené inak, všetok Tovar odoslaný na základe KO bude doručený FOB Destinácia, INCOTERMS 2020; a:
  1. Dátum dodania a množstvo
   1. Čas je v tomto poriadku najdôležitejší.
   2. Dátum uvedený na dodanie je požadovaný dátum dodania v prevádzke SIONYX. Predávajúci potvrdí prijatie termínu dodania alebo navrhne nový dátum dodania (ďalej len „Dátum prísľubu“) pri prijatí Objednávky.
   3. Spoločnosť SIONYX má právo odmietnuť na náklady Predajcu akýkoľvek Tovar dodaný viac ako dva (2) pracovné dni pred plánovaným dátumom dodania a Predávajúci je povinný takýto Tovar znovu dodať v plánovaný dátum dodania.
   4. Ak sa spoločnosť SIONYX rozhodne ponechať si akýkoľvek Tovar dodaný pred plánovaným dátumom dodania, spoločnosť SIONYX môže uskutočniť platbu v súlade s pôvodným harmonogramom dodania.
   5. Ak Predajca nedodá vyhovujúci Tovar v plnom rozsahu v deň dodania, spoločnosť SIONYX môže Objednávku okamžite ukončiť písomným oznámením Predajcovi a Predajca odškodní spoločnosť SIONYX za akékoľvek straty, nároky, škody a primerané náklady a výdavky, ktoré možno priamo pripísať Predajcovi. nedodanie Tovaru v deň dodania.
   6. Ak Dodávateľ dodá väčšie množstvo Tovaru, ako je objednané množstvo, spoločnosť SIONYX si môže podľa vlastného uváženia ponechať dodatočné množstvo bez zvýšených nákladov pre SIONYX alebo odmietnuť všetok alebo akýkoľvek nadbytočný Tovar. Akýkoľvek takýto odmietnutý Tovar bude vrátený Predajcovi na riziko a náklady Predajcu.
   7. Prijatie predčasných alebo oneskorených dodávok sa nepovažuje za zmenu povinnosti Predávajúceho uskutočniť budúce dodávky v súlade s harmonogramom dodávok na prednej strane KO.
  2. Dodávka sa považuje za dokončenú takto:
   1. Pre Tovar, keď bolo požadované množstvo tovaru skutočne prijaté a prijaté spoločnosťou SIONYX na Mieste dodania, bez ohľadu na doručenie akémukoľvek prepravcovi.
   2. V prípade služieb, keď boli služby vykonané, prijaté a prijaté spoločnosťou SIONYX.
  3. Tovar musí byť zabalený na odoslanie podľa pokynov spoločnosti SIONYX alebo, ak pokyny neexistujú, spôsobom dostatočným na to, aby sa zabezpečilo, že tovar bude doručený v nepoškodenom stave av súlade s priemyselnými normami. Ak je to vhodné, v prípade častí elektrostaticky citlivých zariadení (ESD) Predajca zabezpečí, aby bol Tovar správne zabalený a identifikovaný tak, ako sa to vyžaduje v ANSI/ESD-S20.20 (napr. umiestnený vo vodivých alebo statických obaloch, tubách, nosičoch, vodivých vreciach atď. ., na odoslanie), pričom na obale je jasne uvedené, že obsahuje elektrostaticky citlivý tovar. Predajca musí poskytnúť spoločnosti SIONYX primerané predchádzajúce písomné upozornenie, ak požaduje, aby spoločnosť SIONYX vrátila akýkoľvek obalový materiál. Akékoľvek vrátenie takéhoto obalového materiálu sa uskutoční na náklady predávajúceho.
 6. KONTROLA. Predajca je plne zodpovedný za návrh, výrobu a konštrukciu Tovaru a za dodržiavanie všetkých podmienok, špecifikácií, výkresov a kódov. Spoločnosť SIONYX má právo kontrolovať Tovar a výrobné procesy a zariadenia Predajcu používané pri výrobe Tovaru vo všetkých primeraných časoch. Predajca poskytne všetky informácie, zariadenia a pomoc potrebnú na bezpečnú a pohodlnú kontrolu bez ďalších poplatkov. Spoločnosť SIONYX bude mať primeranú lehotu, nie však kratšiu ako tridsať (30) dní od prijatia na kontrolu Tovaru. Žiadna takáto kontrola (alebo voľba nekontrolovať) nezbaví Predajcu jeho povinností dodať všetko Dielo v prísnom súlade s požiadavkami tejto Objednávky a SIONYX bude mať právo vykonať ďalšie kontroly po tom, čo Predajca vykoná svoje nápravné opatrenia. Je výslovne dohodnuté, že kontroly a/alebo platby pred dodaním nepredstavujú konečné prevzatie.
 7. Ak sa zistí akékoľvek nezhodné dielo, spoločnosť SIONYX môže podľa vlastného uváženia:

  1. prijať Dielo za primerane zníženú cenu;
  2. požadovať, aby Predajca urýchlene opravil, nahradil alebo opätovne vykonal Dielo na náklady Predajcu, vrátane všetkých súvisiacich nákladov na dopravu a dopravu;
  3. vrátiť na náklady Predávajúceho a požadovať od Predávajúceho vrátenie kúpnej ceny odmietnutého Tovaru; alebo
  4. vrátiť, opätovne vykonať, opraviť, nahradiť alebo opätovne zaobstarať nevyhovujúce Dielo na náklady Predajcu, ak oprava, výmena, opätovné vykonanie alebo náhrada Diela Predajcom nie je pre SIONYX včas alebo uspokojivá.
 8. CENA. Ako protihodnotu za Dielo spoločnosť SIONYX zaplatí Predajcovi sumu(y) opísanú v Objednávke („Zmluvná cena“). Zmluvná cena zahŕňa cenu poskytnutého Tovaru a/alebo Služieb. Ostatné náklady, ktoré môžu zahŕňať balenie, prepravu/prepravu, prepravné poplatky, poistenie, clá, poplatky, inštaláciu a všetky príslušné dane, budú ocenené samostatne. 

 9. FAKTÚRY. Predajca musí spoločnosti SIONYX predložiť riadnu faktúru (definovanú nižšie), aby mohol zaplatiť za Dielo. Na účely tejto objednávky sa „riadnou faktúrou“ rozumie prinajmenšom faktúra, ktorá obsahuje meno dodávateľa, adresu dodávateľa, číslo objednávky SIONYX spojené s touto prácou, dátum faktúry, popis fakturovaného tovaru/služieb, jednotková cena(y), dátum(y) dodania a/alebo služby a celková kúpna cena. SIONYX si vyhradzuje právo odmietnuť všetky faktúry, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám uvedeným v tejto časti. Predávajúci predloží faktúru spoločnosti SIONYX pri dodaní Tovaru a/alebo dokončení Služieb. Faktúry budú zasielané emailom na AP@SIONYX.com.

 10. PLATBA. Spoločnosť SIONYX zaplatí Predajcovi v amerických dolároch šesťdesiat (60) dní od posledného z týchto dní alebo skôr od (i) prijatia riadnej faktúry alebo (ii) prijatia diela pokrytého riadnou faktúrou. Platba bude uskutočnená spôsobom uvedeným v registračnom formulári predávajúceho. Spoločnosť SIONYX môže vykonať akékoľvek úpravy vo faktúrach Dodávateľa z dôvodu nedostatkov, oneskoreného dodania, odmietnutia alebo iného nesplnenia požiadaviek tejto Objednávky pred platbou. Platba nepredstavuje konečné prijatie. SIONYX nebude platiť penále ani poplatky z omeškania. Spoločnosť SIONYX nie je povinná zaplatiť žiadnu faktúru prijatú od Predajcu viac ako 120 dní po tom, čo spoločnosť SIONYX prijme Dielo alebo dostane Tovar.

 11. OZNÁMENIA; ZÁSTUPCOVIA. Akékoľvek oznámenia podľa tejto zmluvy budú zasielané fyzickým osobám a adresám uvedeným v PO. Oznámenia musia byť písomné a môžu byť doručené elektronickou poštou vo formáte PDF; ručne; poštou US Mail, predplatené poštovné; alebo národne uznávanou kuriérskou službou. Kupujúci spoločnosti SIONYX uvedený v Objednávke alebo ich oprávnený zástupca v prípade, že nie sú k dispozícii, sú jedinými osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti SIONYX podľa tejto Objednávky. Rokovania so spoločnosťou SIONYX, ktoré majú vplyv na zmluvnú cenu, harmonogram, prácu a podmienky objednávky, sa uskutočnia iba s oprávneným kupujúcim alebo povereným zástupcom spoločnosti SIONYX.

 12. ZMENY. Spoločnosť SIONYX môže z času na čas písomným oznámením Predajcovi pozastaviť, zastaviť alebo vykonať zmeny v Diele. Ak akékoľvek takéto pozastavenie, zastavenie alebo zmena spôsobí podstatné zvýšenie alebo zníženie nákladov alebo času potrebného na vykonanie akejkoľvek časti Diela, zmluvné strany si dohodnú primeranú spravodlivú úpravu ceny alebo harmonogramu dodania, alebo oboje a príslušne upraví Objednávku.
 13. Ako predchádzajúcu podmienku akejkoľvek spravodlivej úpravy musí Predajca písomne ​​oznámiť spoločnosti SIONYX žiadosť Predajcu o spravodlivú úpravu spolu s dostatočnými informáciami, dokumentáciou a výpočtami nákladov na podporu požadovanej sumy. Ak spoločnosť SIONYX nenariadi inak, žiadosti Predajcu o spravodlivú úpravu musí spoločnosť SIONYX (a) obdržať do desiatich (10) dní odo dňa, keď Predajca dostane od spoločnosti SIONYX oznámenie o zmene. Nesúhlas s akoukoľvek úpravou bude považovaný za spor a vyriešený v súlade s oddielom 22 (Spory).

  Akákoľvek zmena vykonaná Predajcom bez písomného súhlasu spoločnosti SIONYX bude Predajcom považovaná za dobrovoľnú a nie je kompenzovateľná podľa Objednávky. Nič v tomto článku neospravedlňuje Predajcu, aby pokračoval v plnení nezmenených častí Objednávky.

  Bez ohľadu na vyššie uvedené alebo akékoľvek iné ustanovenie týchto Podmienok Dodávateľ súhlasí s tým, že zmeny Diela, ktoré môžu byť potrebné na splnenie požiadaviek na výkon špecifikovaných v Objednávke, neoprávňujú Predajcu na žiadnu úpravu ceny ani dodávky.

 14. VLASTNÍCKE INFORMÁCIE. Zmluvné strany si môžu navzájom zverejniť vlastnícke informácie ako súčasť tejto objednávky. Každá strana súhlasí s tým, že:
  1. používať alebo zverejňovať chránené informácie druhej zmluvnej strany len pri plnení tejto objednávky (všetky ostatné použitie alebo zverejnenie si vyžaduje písomný súhlas);
  2. obmedziť prístup k chráneným informáciám druhej zmluvnej strany na tých zamestnancov, konzultantov, agentov alebo právnikov (ďalej len „zástupcovia“), ktorí k nim musia mať prístup na účely tejto objednávky. Všetci Zástupcovia musia mať uzavretú zmluvu o mlčanlivosti s podmienkami, ktoré sú aspoň také obmedzujúce, ako sú podmienky uvedené v tomto dokumente, a každá Strana bude zodpovedná a ručí za dodržiavanie týchto podmienok Zástupcami.
  3. používať rovnakú mieru starostlivosti na uchovávanie a ochranu chránených informácií druhej zmluvnej strany, aká sa vzťahuje na jej vlastné chránené informácie podobnej dôležitosti, ale v žiadnom prípade nie s menšou než primeranou mierou starostlivosti.

  Záväzky týkajúce sa ochrany a používania vlastníckych informácií zverejnených v tomto dokumente pretrvajú a trvajú po dobu piatich (5) rokov po uplynutí platnosti alebo skoršom ukončení tejto Objednávky.

 15. PUBLICITY. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SIONYX sa nesmú robiť žiadne tlačové správy, marketing, verejné oznámenia, odmietnutie alebo potvrdenie akejkoľvek časti predmetu tejto Objednávky. Predajca nesmie používať názov, logo alebo obchodnú značku SIONYX bez predchádzajúceho písomného súhlasu SIONYX. Obmedzenia tohto odseku platia aj po dokončení alebo ukončení tejto Objednávky.

 16. VLASTNÍCTVA.
  1. Nehnuteľnosť SIONYX. Všetky výkresy, nástroje, prípravky, matrice, prípravky, materiály, špecifikácie, informácie, údaje, softvér a iný majetok dodaný alebo zaplatený spoločnosťou SIONYX bude a zostane majetkom spoločnosti SIONYX („Majetok spoločnosti SIONYX“), ktorý bude vrátený spoločnosti SIONYX. SIONYX na žiadosť SIONYX. Predávajúci bude používať Majetok SIONYX iba pri vykonávaní Diela podľa tejto Objednávky, pokiaľ SIONYX písomne ​​nedá iný súhlas.
  2. duševné vlastníctvo. Akýkoľvek vynález alebo duševné vlastníctvo, ktoré prvýkrát vytvoril, vytvoril, vyvinul alebo inak vygeneroval Predajca pri plnení tejto Objednávky, alebo ktoré je odvodené alebo založené na použití vlastníctva SIONYX (spoločne „IP v nových znalostiach“), sa bude považovať za byť majetkom SIONYX. Predajca týmto prideľuje svoje práva k prioritnej IP spoločnosti SIONYX a vyhotoví také dokumenty potrebné na zdokonalenie vlastníckeho práva spoločnosti SIONYX k nim. Pokiaľ nie je v súčasnej alebo následnej písomnej forme výslovne dohodnuté inak alebo inak výslovne uvedené v tejto objednávke, akékoľvek dielo vykonané podľa tohto príkazu, ktoré zahŕňa akýkoľvek podiel na autorskom práve, sa bude považovať za „dielo vyrobené na prenájom“. V rozsahu, v akom sa žiadne z takýchto diel nekvalifikuje ako „dielo vyrobené na prenájom“, Predávajúci týmto udeľuje spoločnosti SIONYX všetky svoje práva duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, na takéto diela s účinnosťou okamžite po vytvorení takýchto diel, a to aj vtedy, keď sú najprv zafixované na hmotnom médiu.
 17. ZÁRUKA. Okrem štandardnej záruky Dodávateľa, Dodávateľ zaručuje, že:
  1. Ak sa Tovar dodáva podľa tejto Objednávky, tento Tovar (i) bude bez chýb v dizajne, materiáli a spracovaní, (ii) bude vhodný na zamýšľané použitie, (iii) bude nový a (iv) bude zodpovedať platným špecifikácie, výkresy a štandardy kvality a výkonu.
  2. Ak sa poskytujú Služby, tieto Služby sa budú vykonávať (i) dobrým a odborným spôsobom, (ii) personálom s požadovanými skúsenosťami, zručnosťami, kvalifikáciou, školením a licenciami a (iii) v súlade s príslušným odborným štandardy v súčasnosti uznávané v tomto odvetví.
  3. Dielo vrátane, ale nie výlučne, vyrobených produktov, strojov, zariadení, materiálu, softvéru a firmvéru, ktoré nie sú dizajnom, zložením alebo výrobou SIONYX, nesmie porušovať žiadny platný patent, autorské práva, ochrannú známku, masku. diela, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva, ktoré vlastní alebo kontroluje tretia strana.
  4. Práca bude vykonaná v súlade so všetkými platnými zákonmi alebo nariadeniami, vrátane tých, ktoré sú opísané v sekciách 32 (Súlad so zákonmi a požiadavkami vlády) a 32 (Rovnaké príležitosti).

  Vyššie uvedené záruky zostanú v platnosti po dodaní, kontrole, prijatí alebo platbe spoločnosťou SIONYX po dobu (i) jedného (1) roka od dodania Tovaru alebo vykonania Služieb alebo (ii) štandardnej záručnej doby Predajcu.

 18. ODŠKODNENIE. „Nároky“ znamenajú akékoľvek a všetky obvinenia, nároky, žaloby, žaloby, požiadavky, škody, záväzky, straty, záväzky, vyrovnania, rozsudky, náklady a výdavky, vrátane, bez obmedzenia, primeraných poplatkov a nákladov na právne zastupovanie. „Odškodňované osoby SIONYX“ budú znamenať spoločnosť SIONYX a jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, zástupcov, pridružené spoločnosti, predajcov, dodávateľov a zákazníkov. „Sprostredkovatelia predajcov“ budú znamenať predajcu a jeho riaditeľov, úradníkov, zamestnancov, zástupcov, pridružené spoločnosti, predajcov, subdodávateľov a dodávateľov.

  Predajca odškodní a bude brániť odškodnené osoby SIONYX pred a proti všetkým nárokom, ktoré vznikajú z alebo sa týkajú:

  • konanie alebo opomenutie zástupcov predajcu počas pobytu v priestoroch (definované v časti 29);
  • Úmyselné alebo úmyselné pochybenie, nedbanlivosť alebo podvod zástupcov dodávateľa;
  • osobné zranenie, smrť alebo strata alebo škody na majetku pripisované Dielu alebo ním spôsobené; alebo
  • Porušenie akéhokoľvek zastúpenia, záruky, prísľubu, záväzku alebo záväzku, ktoré sú tu uvedené, vrátane záruk v časti 15.

  Spoločnosť SIONYX bezodkladne informuje Predajcu o všetkých aktuálnych alebo budúcich nárokoch, pre ktoré sa požaduje obhajoba alebo odškodnenie. V prípade, že sa požaduje obhajoba alebo odškodnenie za Nárok, Predajca si ponechá kvalifikovaného, ​​nezávislého právneho zástupcu, ktorý je primerane prijateľný pre SIONYX, s preukázateľnými skúsenosťami s obhajobou Nárokov typu, ktorý sa má obhajovať.

  Potom, čo Predajca prevezme obranu voči Nároku, môže Predajca napadnúť Nároky, zaplatiť alebo urovnať Nároky bez súhlasu SIONYX len vtedy, ak toto vysporiadanie (1) neznamená žiadne priznanie zo strany SIONYX, že porušil akýkoľvek zákon alebo porušil práva akejkoľvek osoby, (2) nemá žiadny vplyv na akýkoľvek iný Nárok voči spoločnosti SIONYX, (3) poskytuje ako jedinú úľavu navrhovateľa peňažné škody, ktoré v plnej výške zaplatí Predajca, a (4) vyžaduje, aby navrhovateľ oslobodil spoločnosť SIONYX od akejkoľvek zodpovednosti. uvádzané v žalobe.


 19. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. OKREM PORUŠENIA SEKCIE 12 (VLASTNÍCKE INFORMÁCIE) A POVINNOSTI ODŠKODNENIA PODĽA SEKCIE 16 NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ŽIADNA STRANA ZODPOVEDNÁ DRUHÉMU ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, VZOROVÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ NÁSLEDNÉ NÁSLEDKY ALEBO STRATENÝ ZISK, BEZ OHĽADOM NA PRÁVNU TEÓRIU, NA ZÁKLADE KTOREJ SA TAKÉTO ŠKODY VYHĽADÁVAJÚ, A AJ KEĎ BOLA STRANA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

 20. POŽIADAVKY NA POISTENIE. Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť Predajcu odškodniť SIONYX, Predajca zaobstará na svoje náklady a bude ich udržiavať počas trvania tejto Objednávky a zabezpečí, aby jeho Zástupcovia Dodávateľa (definovaní v časti 16), ktorí poskytujú Dielo podľa tejto Objednávky, tiež obstarávali a udržiavali poistné zmluvy. požadované nižšie u finančne zodpovedných poisťovní a s poistnými limitmi, ktoré nie sú nižšie ako tie, ktoré sú uvedené nižšie.
  1. Náhrada pracovníkov: Pokrytie zákonných povinností uložených zákonmi štátu (štátov), ​​v ktorých bude Predajca vykonávať Dielo.
  2. Obchodná zodpovednosť za automobil: Pokrytie pre použitie všetkých vlastnených, nevlastnených a prenajatých vozidiel s limitmi nie menej ako 1,000,000 XNUMX XNUMX USD na jeden prípad, kombinovaný jednotný limit za ublíženie na zdraví a zodpovednosť za škodu na majetku.
  3. Obchodná všeobecná zodpovednosť: Krytie za ublíženie na zdraví a poškodenie majetku tretej strany, zranenie osôb, produkty a dokončené operácie, zmluvná zodpovednosť a zodpovednosť nezávislých dodávateľov s limitmi nie nižšími ako 1,000,000 2,000,000 XNUMX USD na udalosť a XNUMX XNUMX XNUMX USD v súhrne.

  Vyššie uvedené požadované poistné krytie bude primárne a nepríspevkové vzhľadom na akékoľvek iné poistenie, ktoré môže mať SIONYX. Bez ohľadu na akékoľvek tu uvedené ustanovenie, zástupcovia predajcov nie sú poistení spoločnosťou SIONYX a nie sú krytí žiadnou poistnou zmluvou, ktorú spoločnosť SIONYX získala alebo má uzatvorenú. Akékoľvek samopoistené zádržné, odpočítateľné položky a vylúčenia z krytia v rámci poistných zmlúv požadovaných podľa tejto časti prevezme, na účet a na vlastné riziko Predajcu a zaplatí ich Predajca. V žiadnom prípade nebude zodpovednosť Predajcu podľa tejto Objednávky obmedzená rozsahom akéhokoľvek poistenia alebo minimálnymi limitmi požadovanými v tomto dokumente. V prípade, že zástupcovia Predajcu vstúpia do Priestorov SIONYX (definovaných v časti 29) za účelom vykonania Diela, Predajca uvedie SIONYX ako dodatočného poistenca vo svojich poistných zmluvách.

  Na žiadosť spoločnosti SIONYX Dodávateľ poskytne osvedčenia o poistení preukazujúce vyššie uvedené poistné zmluvy, vrátane dôkazu o dodatočnom poistenom stave. Ak spoločnosť SIONYX nepožiada o takéto osvedčenia alebo nezistí akýkoľvek nedostatok v poskytovanom poistení, nebude sa to považovať za zrieknutie sa povinností Predajcu udržiavať vyššie uvedené poistné krytia.

 21. ukončenie.
  1. Ukončenie z dôvodu pohodlia. Spoločnosť SIONYX môže ukončiť túto Objednávku, úplne alebo čiastočne, kedykoľvek písomným oznámením predávajúcemu desať (10) dní vopred.
  2. Ukončenie pre predvolené. Každá zo zmluvných strán môže písomným oznámením druhej zmluvnej strane ukončiť túto objednávku z dôvodu neplnenia, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
   1. Strana sa stane platobne neschopnou alebo bude predmetom konania podľa akéhokoľvek zákona týkajúceho sa konkurzu alebo oddlženia dlžníkov, alebo písomne ​​prizná svoju neschopnosť splácať svoje dlhy v čase ich splatnosti.
   2. Zmluvná strana závažným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tohto príkazu a nenapraví takéto porušenie do desiatich (10) dní od prijatia oznámenia od zmluvnej strany, ktorá toto porušenie neporušila.

   Ak je táto Objednávka ukončená z dôvodu závažného porušenia zo strany Predajcu, spoločnosť SIONYX môže za takých podmienok a spôsobom, ktorý spoločnosť SIONYX považuje za vhodný, zaobstarať alebo inak získať dodávky alebo služby podobné Dielo, ktoré bolo ukončené, a Predajca bude voči spoločnosti SIONYX zodpovedný za akékoľvek prekročenie náklady na takéto podobné dodávky alebo služby.

  3. Účinok ukončenia. Pri ukončení alebo po ukončení, či už úplne alebo čiastočne, prevedie Predávajúci vlastnícke právo a dodá spoločnosti SIONYX spôsobom a v rozsahu písomne ​​vyžadovanom spoločnosťou SIONYX úplné alebo čiastočne dokončené Dielo vrátane predmetov, materiálov, dielov, nástrojov, matríc. , vzory, prípravky, prípravky, plány, výkresy, informácie a zmluvné práva tak, ako ich Predajca vyrobil alebo získal počas plnenia ukončenej časti tejto Objednávky.

  4. Ak bude táto Objednávka ukončená pre pohodlie, spoločnosť SIONYX spravodlivo uhradí Predajcovi podľa postupov uvedených v časti 11 (Zmeny). Ak bude táto Objednávka ukončená z dôvodu neplnenia povinnosti, spoločnosť SIONYX zaplatí Dodávateľovi zmluvnú cenu za dokončené položky dodané spoločnosti SIONYX a prijaté spoločnosťou SIONYX a reálnu hodnotu ostatných takto požadovaných a dodaných položiek. Bez ohľadu na dôvod výpovede takáto hodnota v žiadnom prípade nepresiahne zmluvnú cenu za takéto položky.

   V rozsahu, v akom je táto Objednávka čiastočne ukončená, bude Predajca pokračovať v plnení neukončených častí tejto Objednávky. Spoločnosť SIONYX nebude mať žiadne záväzky voči Predajcovi v súvislosti s ukončenou časťou tejto Objednávky okrem prípadov uvedených v tomto dokumente. V prípade závažného porušenia tejto Objednávky zo strany Predajcu budú práva spoločnosti SIONYX uvedené v tomto dokumente nad rámec iných práv spoločnosti SIONYX zo zákona alebo vlastného imania, ktoré nie sú uvedené v tejto Objednávke.

 22. VYŠŠIA MOC. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škody vyplývajúce z omeškania spôsobeného príčinami mimo primeranej a predvídateľnej kontroly tejto zmluvnej strany a bez zavinenia alebo nedbanlivosti zmluvnej strany. Takéto príčiny zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na činy Boha alebo verejného nepriateľa, činy vlády v jej suverénnej alebo zmluvnej funkcii, požiare, záplavy, epidémie, terorizmus, karanténne obmedzenia, štrajky, embargá na nákladnú dopravu a nezvyčajne nepriaznivé počasie. . V prípade, že plnenie tejto Objednávky je sťažené, oneskorené alebo nepriaznivo ovplyvnené príčinami vyššie uvedeného typu („Vyššia moc“), potom Strana, ktorej plnenie je takto ovplyvnené, o tom písomne ​​informuje oprávneného zástupcu druhej Strany a Na základe voľby spoločnosti SIONYX môže byť táto Objednávka zmenená alebo ukončená s takými úpravami harmonogramu dodávok a zmluvnej ceny, ktoré si môže odôvodnene vyžadovať existencia Vyššej moci.

 23. ROZHODNÉ PRÁVO. Tento príkaz sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Massachusetts bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia. Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Objednávky sa nebudú riadiť ustanoveniami Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 alebo Dohovoru Organizácie Spojených národov o premlčacej dobe pri medzinárodnom predaji tovaru v platnom znení.

 24. SPORY. Akýkoľvek nárok, kontroverzia alebo spor, ktorý môže vzniknúť na základe tohto príkazu alebo v súvislosti s ním („Spor“), bude zredukovaný na písomnú formu a bude predložený na vyriešenie vzostupným úrovniam manažmentu príslušných strán. Akýkoľvek spor, ktorý nie je možné vyriešiť k vzájomnej spokojnosti oboch zmluvných strán, po rokovaniach v dobrej viere, do deväťdesiatich (90) dní od dátumu prijatia písomného nároku druhej zmluvnej strane, môže vyriešiť súd s príslušnou jurisdikciou. Strany súhlasia s osobnou a výhradnou jurisdikciou a miestom konania federálnych a štátnych súdov v grófstvach Middlesex a Essex, Massachusetts. V rozsahu povolenom príslušným právom sa strany vzdávajú akéhokoľvek práva, ktoré môžu mať na súdny proces pred porotou.

 25. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže ktorákoľvek zmluvná strana kedykoľvek požiadať o súdny príkaz alebo inú spravodlivú nápravu na ktoromkoľvek súde príslušnej jurisdikcie za porušenie svojich povinností zachovávať dôvernosť podľa oddielu 12 alebo porušenie svojich práv duševného vlastníctva.

  Kým dôjde k trestnému stíhaniu, odvolaniu alebo konečnému rozhodnutiu alebo urovnaniu akéhokoľvek Sporu, bude Predajca postupovať podľa pokynov spoločnosti SIONYX svedomito pri plnení podľa tejto objednávky.

  Nič v tejto časti, ani žiadne oprávnenie alebo ponuka, ktorá môže byť vykonaná, sa nebude považovať za prijatie alebo potvrdenie platnosti nároku Predajcu alebo akejkoľvek jeho časti zo strany spoločnosti SIONYX, ani sa nebude považovať za obmedzenie alebo akýmkoľvek spôsobom obmedzuje spoločnosť SIONYX v podnikaní akýchkoľvek opatrení, vrátane dostupných opravných prostriedkov, považuje za vhodné chrániť svoje vlastné záujmy.

 26. OZNAMOVANIE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTNEJ UDÁLOSTI. Na účely tohto článku „Incident informačnej bezpečnosti“ znamená akékoľvek skutočné alebo predpokladané porušenie údajov, kybernetický incident alebo iný incident, o ktorom si Predajca v skutočnosti je, alebo by si mal byť vedomý, že zahŕňa stratu, zneužitie, neoprávnený alebo neúmyselný prístup alebo sa ho inak týka. alebo úprava alebo zničenie (i) údajov, (ii) systémov, (iii) chránených informácií, (iv) kontrolovaných neutajovaných informácií (ako je tento termín definovaný 32 CFR § 2002.4) (spoločne, (i) cez (v) sa označujú ako „citlivé informácie“).

 27. Predajca okamžite, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako sedemdesiatdva (72) hodín po tom, ako sa dodávateľ dozvedel o incidente informačnej bezpečnosti, informuje oddelenie nákupu spoločnosti SIONYX na adrese SC@SIONYX.com takéhoto incidentu informačnej bezpečnosti. Predajca na svoje náklady okamžite (a) vyšetrí akýkoľvek incident v oblasti bezpečnosti informácií; (b) vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie citlivých informácií SIONYX a zmierniť dopad incidentu informačnej bezpečnosti; (c) poskytovať priebežné, včasné a relevantné informácie spoločnosti SIONYX vrátane žiadostí o informácie a aktualizácie stavu; (d) hlásiť spoločnosti SIONYX, nie menej často ako raz týždenne, kým nebude vyriešený incident informačnej bezpečnosti, snahy Predajcu o zmiernenie incidentu súvisiaceho s incidentom informačnej bezpečnosti; (e) spolupracovať so spoločnosťou SIONYX na včasnom informovaní dotknutých tretích strán, ak je to potrebné; (f) spolupracovať so spoločnosťou SIONYX v súvislosti s akýmkoľvek nezávislým vyšetrovaním, ktoré si spoločnosť SIONYX želá vykonať v súvislosti s takýmto incidentom bezpečnosti informácií; (g) dodržiavať všetky zákonné a regulačné požiadavky týkajúce sa ochrany citlivých informácií, vrátane požiadaviek na oznamovanie a hlásenie týkajúce sa incidentu informačnej bezpečnosti; a (h) spolupracovať so spoločnosťou SIONYX pri identifikácii akýchkoľvek primeraných krokov, ktoré by sa mali vykonať na obmedzenie, zastavenie alebo inú nápravu akéhokoľvek incidentu v oblasti bezpečnosti informácií. Po dobu troch (3) rokov od vyriešenia incidentu v oblasti bezpečnosti informácií bude mať spoločnosť SIONYX prístup k záznamom dodávateľa, ktoré súvisia s incidentom v oblasti bezpečnosti informácií a záväzkami dodávateľa podľa tohto článku, a právo na ich preskúmanie, reprodukciu a audit.

 28. VŠEOBECNÉ VZŤAHY. Predajca nie je za žiadnym účelom zamestnancom SIONYX. Predajca súhlasí s tým, že vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Objednávky bude konať ako nezávislý dodávateľ a prevezme a zaplatí všetky záväzky a splní všetky povinnosti uložené v súvislosti s plnením tejto Objednávky. Predajca nemá žiadne právo, právomoc ani oprávnenie vytvárať akúkoľvek povinnosť, vyjadrenú alebo predpokladanú, v mene spoločnosti SIONYX alebo jej zákazníka a nebude mať žiadne oprávnenie zastupovať spoločnosť SIONYX ako zástupca.

 29. NEŽIADANIE. Predajca nebude žiadať zamestnancov SIONYX o zamestnanie kedykoľvek počas plnenia tejto Objednávky. Vyššie uvedené obmedzenie nezakazuje umiestňovanie reklamy vo všeobecnom obehu, ktorú môžu prijímať alebo si prezerať zamestnanci spoločnosti SIONYX.

 30. NEVZDANIA SA PRÁV. Ak zmluvná strana nebude trvať na prísnom splnení ktorejkoľvek z podmienok v tejto objednávke alebo neuplatní akékoľvek práva alebo opravné prostriedky, nebude sa to vykladať ako vzdanie sa svojich práv uplatniť si to isté alebo sa spoliehať na akékoľvek takéto zmluvné podmienky kedykoľvek potom.

 31. SÚLAD S VÝVOZOM A DOVOZOM. Predajca bude dodržiavať zákony a predpisy Spojených štátov amerických týkajúce sa vývozu a zahraničných transakcií, vrátane, ale nie výlučne, Predpisov o medzinárodnom obchode so zbraňami (ITAR) a Predpisov správy vývozu (EAR). Predajca predovšetkým nezverejní žiadne technické údaje, ani nedodá ani nevyvezie žiadny produkt vyrobený na základe technických údajov mimo USA alebo zahraničným subjektom v rámci Spojených štátov bez riadneho písomného povolenia od vlády USA.

 32. POSTUPY A SUBDODÁVKY. Táto Objednávka nie je postúpená a predajca ju nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SIONYX. Predajca ďalej súhlasí so získaním súhlasu spoločnosti SIONYX pred subdodávkou akejkoľvek podstatnej časti tejto objednávky.

 33. VSTUP DO ZARIADENÍ SIONYX. V prípade, že Zástupca Predajcu vstúpi do zariadení alebo majetku spoločnosti SIONYX (ďalej len „Priestory“) z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s touto Objednávkou, potom Predajca (a) bude dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, pravidlá správania, odznaky a osobnú identitu, a súvisiace požiadavky SIONYX počas pobytu v priestoroch; a (b) poskytnúť informácie primerane požadované spoločnosťou SIONYX na zabezpečenie správnej identifikácie Zástupcu Predajcu. Spoločnosť SIONYX môže na základe vlastného uváženia požiadať Predajcu, aby odstránil ktoréhokoľvek zástupcu Predajcu z Priestorov a požiadať, aby takýto zástupca Predajcu nebol preradený na vykonávanie akejkoľvek Diela alebo na vstup do Priestorov podľa tejto Objednávky.

 34. KONIEC ŽIVOTA A PODPORA.  Predajca písomne ​​oznámi spoločnosti SIONYX, ak sa akýkoľvek Tovar, vrátane akýchkoľvek častí, podsúčiastok, komponentov, zostáv alebo podzostáv v Tovare dodanom podľa tejto zmluvy, vrátane Tovaru dodávaného dodávateľmi nižšej úrovne, bude alebo sa očakáva, že bude vyradený z výroby alebo už nebudú komerčne dostupné. Takéto oznámenie musí byť: (i) poskytnuté spoločnosti SIONYX najmenej dvanásť (12) mesiacov pred predpokladaným dátumom ukončenia alebo nedostupnosti, alebo ak dvanásť (12) mesiacov vopred nie je primerané vzhľadom na okolnosti, čo najskôr, ako je to prakticky možné; a (ii) konkrétne identifikuje meno a adresu dodávateľa a diel podľa názvu, čísla dielu, funkcie a umiestnenia v dodanom tovare. V takom prípade Predajca sprístupní spoločnosti SIONYX a týmto udeľuje spoločnosti SIONYX bezplatnú licenciu na používanie všetkých výkresov, špecifikácií, údajov a know-how, aby umožnil spoločnosti SIONYX alebo zákazníkovi spoločnosti SIONYX vyrobiť alebo zaobstarať Tovar, komponent, podzostavu alebo náhradný diel. .

 35. KONTROLA KVALITY A NEZHODA
  1. Tovar bude prísne zodpovedať popisu, plánom, špecifikáciám a vzorkám. Ak neexistujú žiadne špecifické popisy, plány, špecifikácie alebo vzorky a v rozsahu, v akom nie sú explicitné, Tovar musí byť nový, s najnovším dizajnom alebo modelom v súlade s požiadavkami SIONYX a v najlepšej kvalite. 
  2. Predávajúci nesmie nahradiť Tovar alebo jeho časti. Ak spoločnosť SIONYX dostane Tovar, ktorý nespĺňa tieto požiadavky, spoločnosť SIONYX môže takúto zásielku úplne alebo čiastočne odmietnuť upozornením Predajcu. Predajca odstráni takýto odmietnutý Tovar na náklady Predajcu do desiatich (10) dní od dátumu oznámenia SIONYX Predajcovi. Ak spoločnosť SIONYX zistí alebo má dôvod domnievať sa, že tovar obsahuje podozrivú a/alebo falšovanú časť (časti), spoločnosť SIONYX poskytne predajcovi oznámenie, zabaví podozrivé/falšované časti a nahlási všetky výskyty ERAI alebo vládnemu programu výmeny údajov priemyslu (GIDEP). .
  3. Predajca oznámi spoločnosti SIONYX do štyridsiatich ôsmich (48) hodín po tom, ako Predajca zistí, že tovar alebo služba nie sú v súlade. Ak Dodávateľ dodá nevyhovujúci Tovar alebo Služby, spoločnosť SIONYX môže podľa vlastného uváženia a na náklady Predajcu: 
   1. odmietnuť Tovar alebo Službu za účelom vrátenia peňazí alebo kreditu v plnej výške; 
   2. prijať celý tovar alebo službu alebo ich časť za vzájomne dohodnuté zníženie ceny alebo inú protihodnotu; 
   3. požadovať, aby Predajca urýchlene opravil alebo vymenil Tovar alebo Služby; 
   4. získať vyhovujúci tovar alebo služby z iného zdroja; 
   5. zrušiť Objednávku pre omeškanie, príp
   6. uplatniť akékoľvek iné príslušné práva alebo opravné prostriedky. 
  4. SIONYX písomne ​​uvedie dôvod akéhokoľvek odmietnutia nevyhovujúceho tovaru alebo služieb. Ak sa spoločnosť SIONYX rozhodne odmietnuť nevyhovujúci tovar alebo služby, predajca poskytne pokyny na nakladanie s nevyhovujúcim tovarom alebo službami a prípadne dátum, kedy bude nevyhovujúci tovar alebo služby opravené alebo vymenené a vrátené spoločnosti SIONYX. Predajca bude niesť všetko riziko straty za nepotvrdzujúci tovar alebo služby a bude zodpovedný za akékoľvek zvýšenie nákladov, vrátane nákladov na opätovné obstaranie, ktoré možno pripísať odmietnutiu nevyhovujúceho tovaru alebo služieb spoločnosťou SIONYX. Ak SIONYX odmietne Tovar alebo Služby ako nevyhovujúce a Predajca neuzná odmietnutie SIONYX a plán nakladania s Tovarom alebo Službou, SIONYX bude oprávnená disponovať s nevyhovujúcim Tovarom alebo Službou bez zodpovednosti voči Predajcovi. Okrem toho sa spoločnosť SIONYX môže rozhodnúť vrátiť nevyhovujúci Tovar alebo Služby späť Predajcovi na riziko straty a nákladov Predajcu.
 36. DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A POŽIADAVIEK VLÁDY. Predajca bude vždy dodržiavať najvyššie štandardy obchodnej etiky a starostlivo dodržiavať všetky platné federálne, štátne a miestne zákony, zákony, zákony, predpisy, pravidlá, nariadenia, vládne smernice a príkazy, ktoré sú teraz alebo neskôr platné. uzákonené, vrátane tých, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov, miezd, pracovného času, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ochrany údajov o rovnakých pracovných príležitostiach, záležitostí životného prostredia, nesegregovaných zariadení, zdravia a bezpečnosti a integrity obstarávania (napr. zákon o integrite verejného obstarávania, 41 USC § 2104-107). Predajca na svoje náklady získa všetky povolenia alebo licencie potrebné na vykonanie Diela.

 37. ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI. SIONYX a Predajca musia dodržiavať požiadavky 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) a 60–741.5(a). Tieto nariadenia zakazujú diskrimináciu kvalifikovaných jednotlivcov na základe ich štatútu chránených veteránov alebo jednotlivcov so zdravotným postihnutím a zakazujú diskrimináciu všetkých jednotlivcov na základe ich rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo národného pôvodu. Okrem toho tieto nariadenia vyžadujú, aby zahrnutí hlavní dodávatelia a predajcovia prijali pozitívne opatrenia na zamestnávanie a postup v zamestnaní jednotlivcov bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, národný pôvod, zdravotné postihnutie alebo status veterána.

 38. MODIFIKÁCIA. Akákoľvek úprava alebo zmena tejto Objednávky musí byť vykonaná písomne ​​a podpísaná oprávneným zástupcom Zmluvných strán.

 39. ODDELITEĽNOSŤ. V rozsahu povolenom príslušným právom sa Zmluvné strany týmto zriekajú akéhokoľvek ustanovenia zákona, ktoré by v akomkoľvek ohľade spôsobilo neplatnosť alebo inak nevymáhateľnosť ktorejkoľvek klauzuly tejto Objednávky. V prípade, že sa ustanovenie tejto objednávky bude považovať za neplatné alebo nevykonateľné, bude sa takéto ustanovenie vykladať tak, aby splnilo svoj zamýšľaný účel v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a zostávajúce ustanovenia tejto objednávky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

 40. CELÁ ZMLUVA. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Objednávka, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sú v nej začlenené formou odkazu, predstavuje úplnú dohodu a porozumenie medzi Stranami a nahrádza a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, dohody alebo porozumenia akéhokoľvek druhu, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa predmet tejto zmluvy.
 41. ŠPECIÁLNE USTANOVENIA PLATNÉ NA URČITÉ OBJEDNÁVKY.  Ak sa ktorákoľvek z nasledujúcich osobitných doložiek nevzťahuje na túto konkrétnu objednávku, tieto doložky sa považujú za samovymazávané.

 42. ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI INFORMÁCIAMI. Táto časť sa uplatní, ak Predajca nakladá s „osobnými údajmi“ obyvateľov Massachusetts, ako je definované v Massachusetts Information Security Regulations, 201 Code of Mass. Regs. 17.00:XNUMX a nasl. (ďalej len „Pravidlá IS“).
 43. Predajca súhlasí s tým, že pokiaľ bude mať prístup k Osobným informáciám alebo si ich bude uchovávať, bude: (a) dodržiavať Nariadenia IS, (b) bezodkladne informovať SIONYX o akomkoľvek podozrení alebo skutočnom porušení ochrany osobných údajov, a (c ) spolupracovať so spoločnosťou SIONYX pri vyšetrovaní a náprave akéhokoľvek podozrenia alebo skutočného porušenia ochrany osobných údajov týkajúcich sa osobných údajov.

 44. PODOZRIVÉ/FALOŠNÉ ČASTI. Táto časť platí, ak Predajca bude poskytovať Tovar podľa tejto Objednávky.
 45. „Falošné dielo“ znamená Dielo, ktoré je (a) nezákonnou alebo neoprávnenou reprodukciou, náhradou alebo zmenou, ktoré bolo nesprávne označené, nesprávne identifikované alebo inak nesprávne označené ako autentická, neupravená položka od pôvodného výrobcu komponentu (OCM) alebo výrobcu pôvodného zariadenia (OEM); (b) schválené dielo, ktoré dosiahlo limit projektovanej životnosti alebo bolo poškodené tak, že nie je možná oprava, ale je pozmenené a nesprávne prezentované ako prijateľné; c) položka, ktorá neobsahuje správne externé alebo interné materiály alebo komponenty požadované OCM/OEM, alebo ktorá nie je vyrobená v súlade so špecifikáciou OCM/OEM; d) položka alebo jej súčasť, ktorá je použitá, renovovaná alebo regenerovaná, ale je nesprávne prezentovaná ako nová položka; e) položka, ktorá úspešne neprešla všetkými testami, overovaním, skríningom a kontrolou kvality požadovanými OCM/OEM, ale o ktorej sa nepravdivo tvrdí, že splnila alebo splnila takéto požiadavky; f) položka so štítkom alebo iným označením, ktoré má, alebo je primerane pravdepodobné, uviesť rozumnú osobu do omylu, aby sa domnieval, že položka, ktorá nie je OCM/OEM, je pravou položkou OCM/OEM, aj keď nie je, okrem iného vrátane falošnej identifikácie trieda, sériové číslo, číslo šarže, dátumový kód alebo výkonnostné charakteristiky; alebo (g) položka označená vládou USA ako podozrivá falšovaná časť, ako sú časti uvedené vo varovaniach zverejnených Agentúrou pre správu zmlúv o obrane v rámci Programu výmeny údajov medzi vládou a priemyslom (GIDEP). Diely, ktoré boli upravené v súlade so špecifickou požiadavkou objednávky SIONYX, ako napríklad opravené, preverené alebo vylepšené diely, ktoré sú ako také správne označené, sa nepovažujú za falšované dielo.

  Predajca vyhlasuje a zaručuje, že nedodá spoločnosti SIONYX žiadne články, komponenty, tovar, zostavy alebo iné položky, ktoré predstavujú Falošné dielo. Záruka Predajcu na Falošné dielo trvá aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto Objednávky.

  Predajca bude nakupovať iba produkty, ktoré majú byť dodané alebo začlenené ako Dielo do SIONYX priamo od OCM/OEM, alebo od distribútora výslovne oprávneného OCM/OEM. Dielo sa nesmie získavať od nezávislých distribútorov alebo maklérov, pokiaľ to vopred písomne ​​neschváli SIONYX.

  Predajca okamžite informuje spoločnosť SIONYX, ak sa dozvie alebo bude mať podozrenie, že dodal falošné dielo. Spoločnosť SIONYX môže zabaviť Falošné dielo na účely ďalšieho vyšetrovania jeho pravosti a Predajca bude pri takomto vyšetrovaní plne spolupracovať. Spoločnosť SIONYX nebude počas takéhoto vyšetrovania alebo po ňom povinná vrátiť takéto Falošné dielo Predajcovi. Ak po prešetrení spoločnosť SIONYX vo svojom jedinom úsudku dospeje k záveru, že Dielo dodané Predajcom predstavuje Falošné dielo, SIONYX môže takéto skutočnosti oznámiť GIDEP.

  Ak Objednávky vyžadujú dodanie elektronických častí, platia nasledujúce dodatočné požiadavky: (i) Predajca bude dodržiavať DFARS 252.246-7007 a 252.246-7008 a bude platiť definícia „elektronickej časti“ v nich uvedená (ii) Predajca bude dodržiavať proces, ktorý je v súlade s najnovšou revíziou normy SAE AS 5553 – Falošné elektronické súčiastky, zamedzenie, detekcia, zmiernenie a likvidácia; a (iii) Ak je predajca autorizovaným distribútorom elektronických súčiastok OCM/OEM, predajca bude udržiavať proces, ktorý je v súlade s najnovšou verziou normy SAE AS 6496 – Podvodné/falšované elektronické súčiastky: zamedzenie, detekcia, zmiernenie a likvidácia - Autorizovaná/franšízovaná distribúcia. Ak predajca nie je OCM/OEM alebo autorizovaný distribútor OCM/OEM, musí spĺňať najnovšiu revíziu normy SAE 6081 – Podvodné/falšované elektronické časti: zamedzenie, detekcia, zmiernenie, likvidácia – distribútori. V prípade akéhokoľvek nezlučiteľného rozporu medzi týmto článkom a DFARS 252.246-7007 a 252.246-7008 má prednosť DFARS.

  Na žiadosť spoločnosti SIONYX predajca poskytne osvedčenia o zhode OCM/OEM a dokumentáciu, ktorá preukazuje neprerušený reťazec starostlivosti o dotknuté položky od príslušného OCM/OEM predajcovi, vrátane, bez obmedzenia, mena a umiestnenia akýchkoľvek sprostredkovateľov dodávateľského reťazca od OCM/OEM k zdroju dodávajúcemu priamo predajcovi. Po primeranom upozornení môže spoločnosť SIONYX vykonať audit alebo kontrolu záznamov alebo interných procesov Predajcu, aby zistila súlad s týmto článkom alebo DFARS 252.246-7007, ak je to vhodné.

  V prípade, že Dielo dodané podľa týchto Podmienok predstavuje alebo obsahuje Falošné Dielo, Predajca na svoje náklady urýchlene nahradí takéto Falošné Dielo pravým Dielom, ktoré vyhovuje požiadavkám tejto Objednávky. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v tejto Objednávke bude Predajca zodpovedný za všetky interné a externé náklady spoločnosti SIONYX súvisiace s odstránením a výmenou Falošného Diela, vrátane, bez obmedzenia, nákladov SIONYX na odstránenie Falošného Diela, inštaláciu náhradného Diela a akékoľvek testovanie. ktoré si vyžaduje opätovná inštalácia Diela po výmene Falošného Diela. Opravné prostriedky uvedené v tomto odseku dopĺňajú akékoľvek opravné prostriedky, ktoré môže mať spoločnosť SIONYX zo zákona, vlastného imania alebo podľa iných ustanovení týchto podmienok.

  Predajca zahrnie túto klauzulu alebo ekvivalentné ustanovenia do subdodávok nižšej úrovne na dodanie položiek, ktoré budú zahrnuté alebo poskytnuté ako Dielo pre SIONYX.

 46. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S OTVORENÝM ZDROJOM. Táto časť platí, ak Predajca používa alebo vkladá softvér s otvoreným zdrojovým kódom do Diela dodávaného spoločnosti SIONYX.
 47. Na účely tejto časti „softvér s otvoreným zdrojom“ znamená (a) akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo vkladá softvér do alebo používa softvér v spojení s akýmkoľvek otvoreným zdrojom, verejne dostupným alebo „bezplatným“ “ softvér, knižnica alebo dokumentácia vrátane, bez obmedzenia, Všeobecnej verejnej licencie („GPL“), Lesser/Library GPL (LGPL), Affero GPL („APL“), licencie Apache, Berkeley Software Distribution („ BSD”) licencia, licencia MIT, umelecká licencia (napr. PERL), verejná licencia Mozilla (“MPL”) alebo ich variácie, vrátane, bez obmedzenia, licencií označovaných ako “licencia slobodného softvéru”, “licencia s otvoreným zdrojovým kódom, “ „Verejná licencia“ alebo „Licencia kompatibilná s GPL“; (b) softvér, ktorý je licencovaný na základe licencie na softvér s otvoreným zdrojovým kódom; alebo (c) softvér poskytovaný na základe licencie, ktorá podmieňuje dodaný softvér akejkoľvek licencii na softvér s otvoreným zdrojovým kódom, vyžaduje, aby bol dodaný softvér licencovaný na účely tvorby odvodených diel alebo bol bezplatne redistribuovateľný, alebo zaväzuje spoločnosť SIONYX k predaju, pôžičke, distribuovať, zverejňovať alebo inak sprístupňovať alebo sprístupňovať akejkoľvek tretej strane dodaný softvér alebo akúkoľvek jeho časť vo formáte objektového kódu a/alebo zdrojového kódu alebo akékoľvek produkty zahŕňajúce dodaný softvér alebo akúkoľvek jeho časť v objektovom kóde a /alebo formáty zdrojového kódu.

  Predajca musí získať predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti SIONYX pred použitím alebo vložením akéhokoľvek softvéru s otvoreným zdrojovým kódom do Tovaru. Ak Predajca nezíska takéto písomné oprávnenie, Dodávateľ odškodní a bude brániť Odškodňované osoby SIONYX v súlade s oddielom 17 (Odškodnenie) pred a proti akýmkoľvek Nárokom súvisiacim s používaním softvéru s otvoreným zdrojovým kódom Odškodňovanými osobami SIONYX.

 48. ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI. Táto časť platí, ak Predajca bude poskytovať služby v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti (ďalej len „EHS“) súvisiace a vykonávané v priestoroch (vrátane služieb zahŕňajúcich azbest, nebezpečný odpad, sanáciu, odpadovú vodu, požiarnu bezpečnosť a monitorovanie toxických plynov).
 49. Predajca bude poskytovať služby EHS podľa týchto podmienok v súlade s úrovňou starostlivosti a zručností, ktoré bežne vykonávajú odborníci na EHS za podobných okolností. Predajca vyhlasuje a zaručuje, že má schopnosti, skúsenosti, odbornosť a prostriedky potrebné na vykonávanie služieb EHS uvažovaných podľa týchto podmienok a že všetky služby sa budú vykonávať s použitím personálu, vybavenia a materiálu kvalifikovaného a/alebo vhodného na dokončenie služieb. Predajca okamžite informuje spoločnosť SIONYX o zistení akéhokoľvek úniku alebo úniku, ktorý musí byť v súlade so zákonmi o životnom prostredí okamžite nahlásený. Predajca bude výhradne zodpovedný za likvidáciu akejkoľvek vzorky kontaminovaného materiálu odobratého mimo prevádzkarne.

 50. TÝKAJÚCE SA USTANOVENIA FEDERÁLNEJ VLÁDY. Táto časť platí, ak je objednávka vydaná na základe hlavnej zmluvy medzi spoločnosťou SIONYX a vládou USA (ako je uvedené na prednej strane PO).
 51. Predajca bude dodržiavať všetky príslušné federálne ustanovenia o postupe nadol v prílohe A.