Podmienky predaja

 1. TENTO DOKUMENT OBSAHUJE VEĽMI DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH PRÁVA A POVINNOSTÍ, AKO AJ PODMIENKY, OBMEDZENIA A VYLÚČENIA, KTORÉ SA NA VÁS MÔŽU VZŤAHOVAŤ. POZORNE SI TO PREČÍTAJTE.

  OBJEDNÁVKOU PRODUKTOV Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI A STE nimi VIAZANÍ.

  NEMÔŽETE OBJEDNAŤ ANI ZÍSKAŤ PRODUKTY Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, AK (A) NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, (B) NIE STE STARŠÍM (i) NAJMENEJ 18 ROKOV ALEBO (ii) PRÁVNYM VEKOM NA VYTVORENIE ZÁVÄZNEJ ZMLUVY SPOLOČNOSTI SIONYX, LLC ALEBO (C) MÁ PLATNÝ ZÁKON ZAKÁZANÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÉHOKOĽVEK Z OBSAHU ALEBO TOVARU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. PRODUKTY NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚ PONÚKANÉ NA PREDAJ OSOBÁM, KTORÉ SÚ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH (USA). TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY JE ZAKÁZANÝ VÝVOZ PRODUKTOV Z USA.


  Tieto obchodné podmienky (tieto "Podmienky") sa vzťahujú na nákup a predaj produktov prostredníctvom www.sionyx.com (ďalej len "Miesto"). Tieto Podmienky môžu zmeniť spoločnosť SIONYX, LLC (ďalej len "us","we", alebo "náš" ako to môže kontext vyžadovať) bez predchádzajúceho písomného upozornenia kedykoľvek, podľa nášho vlastného uváženia. Najnovšia verzia týchto podmienok bude zverejnená na tejto lokalite a pred zakúpením akéhokoľvek produktu dostupného prostredníctvom tejto lokality by ste si mali tieto podmienky prečítať. Verzia týchto podmienok, ktorá je zverejnená na tejto lokalite v čase, keď odošlete objednávku na nákup produktu prostredníctvom lokality, je verziou, ktorá sa vzťahuje na váš nákup.


  Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania webových stránok, ktoré sa všeobecne vzťahujú na používanie našej Stránky. Pred zadaním objednávky produktov prostredníctvom tejto stránky by ste si tiež mali pozorne prečítať naše zásady ochrany osobných údajov (pozri časť 9).


 2. Prijatie a zrušenie objednávky. Súhlasíte s tým, že vaša objednávka je ponukou na kúpu všetkých produktov uvedených vo vašej objednávke podľa týchto Podmienok. Všetky objednávky musíme prijať, inak nebudeme povinní vám produkty predať. Podľa vlastného uváženia sa môžeme rozhodnúť neprijať žiadne objednávky. Po prijatí objednávky sa vám na Stránke zobrazí automatické potvrdenie vašej objednávky. Po prijatí vašej objednávky vám pošleme akceptačný e-mail s potvrdením čísla vašej objednávky a podrobností o položkách, ktoré ste si objednali. Prijatie vašej objednávky a vytvorenie kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou SIONYX, LLC a vami sa neuskutoční, pokiaľ a kým nedostanete e-mail s potvrdením objednávky. Môžete mať možnosť zrušiť svoju objednávku pred odoslaním objednávky kontaktovaním oddelenia starostlivosti o zákazníkov na adrese support@SIONYX.com.

 3. Ceny a platobné podmienky.
  1. Všetky ceny uvedené na tejto stránke sa môžu zmeniť bez upozornenia. Cena účtovaná za produkt alebo službu bude cenou platnou v čase zadania objednávky a bude uvedená v e-maile s potvrdením objednávky. Ak sa v cene uverejnenej na stránke alebo v našich potvrdzovacích alebo akceptačných e-mailoch vyskytne typografická alebo iná chyba, vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku a informovať vás o správnej cene. Potom budete mať možnosť zadať novú objednávku za opravenú cenu. Zvýšenie cien (iné ako v prípade chýb) sa bude vzťahovať len na objednávky zadané po takýchto zmenách. Uvedené ceny nezahŕňajú dane ani poplatky za dopravu a manipuláciu. Všetky takéto dane a poplatky budú pripočítané k celkovej sume vášho tovaru a budú uvedené vo vašom nákupnom košíku a v e-maile s potvrdením objednávky.

  2. Platobné podmienky sú na našom výhradnom uvážení a platbu musíme prijať pred prijatím objednávky. Pri všetkých nákupoch akceptujeme VISA, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal, Meta Pay, PayPal, Amazon Pay a Klarna. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) informácie o kreditnej karte, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné, (ii) máte riadne oprávnenie na použitie takejto kreditnej karty na nákup, (iii) poplatky, ktoré vám vzniknú, budú uhradené vašou spoločnosťou, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, a (iv) zaplatíte poplatky, ktoré vám vzniknú, za zverejnené ceny vrátane všetkých príslušných daní, ak nejaké existujú.

 4. zásielky; dodania; Názov a riziko straty.
  1. Zabezpečíme odoslanie produktov k vám. Konkrétne možnosti doručenia nájdete na stránke jednotlivých produktov. Zaplatíte všetky prepravné a manipulačné poplatky uvedené počas procesu objednávky.

  2. Vlastnícke právo a riziko straty prechádza na vás po našom odovzdaní produktov dopravcovi. Dátumy dodania a doručenia sú len odhadované a nemožno ich zaručiť. Nezodpovedáme za prípadné omeškanie zásielok.

 5. Vrátenie tovaru, vrátenie peňazí a výmeny. Produkty môžete vrátiť, pričom vám bude vrátená plná cena produktu, alebo ich môžete vymeniť za iný produkt SIONYX, pokiaľ získate oprávnenie na vrátenie materiálu (“RMA“) do tridsiatich (30) dní od prijatia produktov. Vrátenie začaté po tridsiatich (30) dňoch od prijatia produktov je na našom výhradnom uvážení a (ak akceptujeme vrátenie) podlieha 15% poplatku za opätovné naskladnenie. Vrátenie chybných produktov bude spracované ako záručný nárok a bude podliehať obmedzenej záruke SIONYX. Číslo RMA môžete získať kontaktovaním starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SIONYX na adrese podpora@sionyx.com.

 6. OBMEDZENÁ ZÁRUKA.

  TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH LÍŠIA.

  TÚTO OBMEDZENÚ ZÁRUKU NÁJDETE AJ NA WWW.SIONYX.COM/WARRANTY A V DOKUMENTÁCII, KTORÉ POSKYTUJEME K PRODUKTOM.

  1. SIONYX, LLC („SIONYX“ alebo „my“) poskytuje záruku pôvodnému koncovému používateľovi/kupujúcemu („vy“) produktu (v tejto časti označovaného ako „Tovar“), že po dobu dvoch (2) rokov od dátumu zakúpenia Tovaru (ďalej len „Záručná doba“) bude tento Tovar bez materiálových chýb materiálu a spracovania. SIONYX vám zaručuje, že príslušenstvo, ktoré je súčasťou Tovaru a Súprav príslušenstva predávaných oddelene od Tovaru pod samostatnou SKU produktu], bude bez materiálových chýb v materiáli a spracovaní po dobu deväťdesiatich (90) dní od dátumu nákupu.

  2. OKREM ZÁRUKY UVEDENEJ V (a), V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, SIONYX NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA TOVAR, VRÁTANE AKEJKOĽVEK (A) ZÁRUKY PREDAJNOSTI; (B) ZÁRUKA VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL; (C) ZÁRUKA VLASTNÍCTVA; (D) ZÁRUKA PROTI PORUŠOVANIU PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA TRETEJ STRANY; ČI UŽ VYJADROVANÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZO ZÁKONA, PRIEBEH OBCHODOVANIA, PRIEBEH PLNENIA, VYUŽITIE OBCHODU INAK.

  3. Produkty vyrobené treťou stranou („Produkt tretej strany“) môže tvoriť, obsahovať, obsahovať, začleniť do Tovaru, pripájať ho alebo baliť spolu s Tovarom. Na produkty tretích strán sa nevzťahuje záruka v časti (a). Aby sa predišlo pochybnostiam, V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ SIONYX NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA AKÉHOKOĽVEK PRODUKTOV TRETEJ STRANY, VRÁTANE AKEJKOĽVEK (A) ZÁRUKY PREDAJNOSTI; (B) ZÁRUKA VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL; (C) ZÁRUKA VLASTNÍCTVA; (D) ZÁRUKA PROTI PORUŠOVANIU PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA TRETEJ STRANY; ČI UŽ VYJADROVANÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZO ZÁKONA, PRIEBEH OBCHODOVANIA, PRIEBEH PLNENIA, VYUŽITIE OBCHODU INAK.

  4. Spoločnosť SIONYX nenesie zodpovednosť za porušenie záruky podľa odseku (a), pokiaľ nepodáte reklamáciu podľa nižšie uvedeného popisu.

  5. SIONYX nezodpovedá za porušenie záruky uvedenej v časti (a), ak: (i) po získaní čísla oprávnenia na vrátenie materiálu (RMA) budete takýto tovar ďalej používať; (ii) chyba vznikla preto, že ste nedodržali ústne alebo písomné pokyny spoločnosti SIONYX týkajúce sa skladovania, inštalácie, uvedenia do prevádzky, používania alebo údržby takéhoto Tovaru; alebo (iii) zmeníte alebo opravíte takýto Tovar bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SIONYX.

  6. V súlade s odsekom (d) a odsekom (e) vyššie, pokiaľ ide o akýkoľvek takýto Tovar počas Záručnej doby, spoločnosť SIONYX podľa vlastného uváženia buď (i) opraví alebo vymení Tovar za rovnaký alebo novší model; alebo (ii) opraviť alebo vymeniť chybné diely; alebo (iii) vrátiť kúpnu cenu Tovaru. V rozsahu povolenom zákonom sa Záručná doba nebude predlžovať, obnovovať ani inak meniť z dôvodu následnej výmeny, ďalšieho predaja, opravy alebo výmeny fotoaparátu alebo príslušenstva. Na diely opravené alebo vymenené počas Záručnej doby sa však vzťahuje záruka po zvyšok pôvodnej Záručnej doby alebo deväťdesiat (90) dní od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, čo je dlhšie.

  7. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM SÚ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY POPISOVANÉ V ČASTI 6 VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI PROSTRIEDKAMI A CELOU NAŠOU ZÁVÄZNOSŤOU A ZODPOVEDNOSŤOU ZA AKÉKOĽVEK PORUŠENIE TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPREŠAHUJE SKUTOČNÚ SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA CHYBNÝ PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÚ STE SI ZAKÚPILI PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, ANI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA AKÚKOĽVEK STRATU, STRATU VÝROBKU, ATA, GOOD , POVESŤ, VÝNOS ALEBO ZISK, AKÉKOĽVEK ZNÍŽENIE HODNOTY, NÁKLADY NA VÝMENU TOVARU ALEBO AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, PRIAMY ALEBO NEPRIAME. ROZUMIETE, BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SIONYX PREDSTAVUJÚ ROZDELENIE RIZIKA, AKO JE POVOLENÉ JEDNOTNÝM OBCHODNÝM KÓDEXOM PRIJATÝM V MASSACHUSETES A ĎALŠÍCH PRÍSLUŠNÝCH SÚPRAVÁCH PRODUKTOV A VAŠICH PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PRODUKTOCH LASSVACHD TOTO ROZLOŽENIE RIZIKA A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ TU.

   NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

  8. Iné obmedzenia. Obmedzená záruka uvedená v časti (a) sa nevzťahuje na (i) spotrebné diely, ako sú batérie alebo ochranné nátery, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa časom zmenšovali, pokiaľ nedošlo k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania; (ii) na kozmetické poškodenia, vrátane, ale nie výlučne, škrabancov (vrátane šošoviek), preliačin a zlomeného plastu na portoch; (iii) na poškodenie spôsobené používaním s iným produktom; (iv) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, manipuláciou, kvapalinou (nad rámec certifikácie Tovaru), štrkom, nárazom, požiarom, nedostatočnou starostlivosťou alebo údržbou, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (v) na škody spôsobené prevádzkou Tovaru mimo publikovaných smerníc SIONYX; (vi) na škody spôsobené neoprávnenými dielmi alebo servisom (vrátane upgradov a rozšírení) vykonaným kýmkoľvek, kto nie je zástupcom spoločnosti SIONYX; (vii) na Tovar, ktorý bol upravený tak, aby sa zmenila funkčnosť alebo schopnosť bez písomného povolenia spoločnosti SIONYX; (viii) na vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo inak v dôsledku bežného starnutia Tovaru; alebo (ix) ak bolo z Tovaru odstránené alebo poškodené akékoľvek sériové číslo.

  9. REKLAMÁCIA
   1. Všetky nároky v rámci obmedzenej záruky budú vyžadovať číslo oprávnenia na vrátenie materiálu (RMA). Ak chcete prediskutovať reklamáciu záruky a získať číslo RMA, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SIONYX: support@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Budete požiadaní, aby ste predložili potvrdenie o predaji/doklad o kúpe s uvedením dátumu nákupu, zaplatenej sumy a miesta nákupu.
   2. Ak bude vaša záručná reklamácia prijatá v rámci záručnej doby, zákaznícky servis SIONYX vykoná telefonické vyhodnotenie, aby určil, či sa na poruchu vzťahuje obmedzená záruka.
   3. Ak starostlivosť o zákazníkov spoločnosti SIONYX určí, že na poruchu sa vzťahuje obmedzená záruka, spoločnosť SIONYX podľa vlastného uváženia buď
    1. opraviť alebo vymeniť Tovar; alebo
    2. opraviť alebo vymeniť chybné diely; alebo
    3. pripísať alebo vrátiť kúpnu cenu Tovaru.

 7. Tovar nie je určený na ďalší predaj alebo export. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy rôznych štátov a USA v súvislosti s nákupom, používaním a likvidáciou produktov, ktoré si zakúpite na našej stránke, vrátane všetkých exportných nariadení, ako je definované nižšie. Vyhlasujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že kupujete produkty zo stránky len pre svoje zákonné osobné alebo domáce použitie, a nie na ďalší predaj alebo export. Produkty zakúpené zo stránky môžu byť na účely exportu kontrolované exportnými predpismi, vrátane, ale nie výlučne, Export Administration Regulations (15 CFR 768-799), akýchkoľvek následných a doplňujúcich nariadení (spoločne „Predpisy o vývoze").

 8. Používanie a vlastníctvo duševného vlastníctva. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

  1. Pokiaľ ide o softvér (vrátane firmvéru) a práva duševného vlastníctva obsiahnuté v produktoch predávaných na tejto lokalite, používanie výrazov „predať“, „predaj“, „opätovný predaj“, „opätovný predaj“, „nákup“, „ cena“ a podobne znamenajú nákup alebo predaj licencie na takýto softvér a práva duševného vlastníctva, ako je uvedené v licenčnej zmluve s koncovým používateľom poskytnutej s produktom alebo službou. Softvér (vrátane firmvéru) a práva duševného vlastníctva obsiahnuté v produktoch a službách predávaných na tejto lokalite sú vám a ďalším potenciálnym zákazníkom sprístupnené výhradne na účely licencie, nie na predaj, a to za podmienok a obmedzení licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou tohto špecifického produktu.

  2. Budete dodržiavať všetky podmienky konkrétnej licenčnej zmluvy pre akýkoľvek produkt alebo službu, ktorú získate prostredníctvom tejto stránky, vrátane, ale nie výlučne, všetkých záväzkov týkajúcich sa dôvernosti a obmedzení ďalšieho predaja, používania, spätného inžinierstva, kopírovania, vytvárania, upravovania, zlepšenie, sublicencovanie a prenos týchto licencovaných produktov.

  3. Nebudete spôsobovať, navádzať ani dovoliť iným osobám nedodržiavanie podmienok žiadnej z týchto licenčných zmlúv na produkty a služby.

  4. Spoločnosť SIONYX, LLC a jej poskytovatelia licencií sú a zostanú jedinými a výhradnými vlastníkmi všetkých práv duševného vlastníctva ku každému produktu a službe sprístupnenej na tejto stránke a akýchkoľvek súvisiacich špecifikácií, pokynov, dokumentácie alebo iných materiálov vrátane, ale nie výlučne, , všetky súvisiace autorské práva, patenty a ochranné známky podliehajúce iba obmedzenej licencii udelenej v rámci licenčnej zmluvy na produkt alebo službu. Nemáte a nebudete mať ani nezískate žiadne vlastníctvo týchto práv duševného vlastníctva v produktoch sprístupnených prostredníctvom tejto stránky alebo akýchkoľvek práv duševného vlastníctva súvisiacich s týmito produktmi.

  5. Týmto udeľujete spoločnosti SIONYX všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa všetkých spätných väzieb, návrhov, nápadov, vylepšení a iných komentárov, ktoré ste spoločnosti SIONYX poskytli v súvislosti s produktmi („spätná väzba“), a SIONYX bude mať neobmedzené právo používať a zverejňovať Spätnú väzbu bez povinnosti alebo povinnosti alebo účtovania voči vám a akékoľvek vylepšenia, úpravy a zmeny vykonané na základe Spätnej väzby sú naším výhradným vlastníctvom.

 9. súkromia. Naše Zásady ochrany osobných údajov, https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy, upravujú spracovanie všetkých osobných údajov zhromaždených od vás v súvislosti s nákupom produktov prostredníctvom Stránky.

 10. odškodnenie. Budete brániť spoločnosť SIONYX a jej pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov pred a proti všetkým obvineniam, sťažnostiam, žalobám, žalobám, konaniam, vypočutiam, vyšetrovaniam, nárokom a požiadavkám vzneseným treťou stranou proti ktorejkoľvek z vyššie uvedených osôb (spoločne ,“Nároky”) a odškodniť a ochrániť každú z vyššie uvedených škôd voči akýmkoľvek výsledným škodám (vrátane všetkých náhodných a následných škôd, ktoré nakoniec prisúdil súd), sankciám, pokutám, nákladom, čiastkam zaplateným pri vyrovnaní, výdavkom, nákladom a poplatkom (vrátane, bez obmedzenia, , súdne náklady, primerané poplatky právnikov, účtovníkov a iných odborníkov alebo iné výdavky na súdne alebo iné konania alebo akýkoľvek Nárok), ktoré vzniknú v dôsledku (a) používania alebo likvidácie produktu zakúpeného od SiOnyx, či už vami alebo ktokoľvek iný, kto získa prístup k produktu prostredníctvom vás, alebo (b) vaše nedodržanie platných zákonov vrátane akéhokoľvek nezákonného použitia produktu. Vyššie uvedené povinnosti odškodnenia nezahŕňajú žiadne údajné porušenie práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany produktu v nezmenenej forme.

 11. Vyššia moc. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná ani zodpovedná voči druhej strane, ani sa nebude mať za to, že zlyhala alebo porušila túto zmluvu, za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení alebo plnení ktorejkoľvek podmienky tejto zmluvy (okrem akýchkoľvek vašich záväzkov zaplatiť nám platby nižšie), keď a v rozsahu, v akom je takéto zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené alebo vyplýva z činov mimo kontroly dotknutej strany (ďalej len „dotknutá strana“), vrátane, bez obmedzenia, nasledujúcich udalostí vyššej moci („udalosti vyššej moci“ ): a) akty Božej moci; b) povodeň, požiar, zemetrasenie, epidémie alebo výbuch; c) vojna, invázia, nepriateľské akcie (bez ohľadu na to, či je vojna vyhlásená alebo nie), teroristické hrozby alebo činy, nepokoje alebo iné občianske nepokoje; (d) vládne nariadenie, zákon alebo opatrenia; e) embargá alebo blokády platné v deň alebo po dátume tejto dohody; f) celoštátna alebo regionálna núdzová situácia; g) štrajky, zastavenie alebo spomalenie práce alebo iné priemyselné nepokoje; h) poruchy telekomunikácií, výpadky alebo nedostatok elektriny, nedostatok skladových alebo skladovacích priestorov, neprimerané dopravné služby alebo neschopnosť alebo oneskorenie pri získavaní dodávok primeraných alebo vhodných materiálov; a (i) iné podobné udalosti, ktoré sú mimo primeranej kontroly Dotknutej strany. Dotknutá strana to oznámi do desiatich (10) dní od udalosti vyššej moci druhej strane s uvedením časového obdobia, počas ktorého sa očakáva, že udalosť bude pokračovať. Dotknutá strana vynaloží dôsledné úsilie na ukončenie zlyhania alebo oneskorenia a zabezpečí minimalizáciu účinkov takejto udalosti vyššej moci. Dotknutá strana obnoví plnenie svojich záväzkov hneď, ako to bude primerane možné po odstránení príčiny. V prípade, že zlyhanie alebo omeškanie Dotknutej strany zostane nevyriešené počas obdobia tridsiatich (30) po sebe nasledujúcich dní po písomnom oznámení, ktoré podala podľa tohto oddielu 11, potom môže ktorákoľvek zo strán ukončiť túto Dohodu na základe písomnej výpovede s piatimi (5) dňami. .

 12. Rozhodné právo a jurisdikcia. Všetky záležitosti vyplývajúce z týchto Podmienok alebo súvisiace s týmito Podmienkami sa riadia a vykladajú v súlade s vnútornými zákonmi Commonwealth of Massachusetts bez toho, aby nadobudli účinnosť akékoľvek ustanovenie alebo pravidlo týkajúce sa voľby alebo konfliktu práva (či už Commonwealth of Massachusetts alebo akejkoľvek inej jurisdikcie ), čo by spôsobilo uplatnenie zákonov akejkoľvek inej jurisdikcie, ako sú zákony Commonwealth of Massachusetts.

 13. Riešenie sporov a záväzné rozhodcovské konanie.
  1. VY A SPOLOČNOSŤ SIONYX, LLC SÚHLASÍTE, ŽE SA VZDÁTE AKÝCHKOĽVEK PRÁVA RIEŠIŤ NÁROKY NA SÚDE ALEBO PRED POROTOU, ALEBO SA ZÚČASTNIŤ TRIEDNEJ AKCIE ALEBO ZASTUPITEĽSKEJ AKCIE S OHĽADOM NA NÁROK. ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ BY STE MALI, AK BY STE SA IŠLI NA SÚD, AJ MÔŽU BYŤ NEDOSTUPNÉ ALEBO MÔŽU BYŤ OBMEDZENÉ V ARBITRÁŽI.

   AKÉKOĽVEK NÁROKY, SPORY ALEBO KONROVERZIE (ČI UŽ V ZMLUVE, PREČINNOM PREČINKU ALEBO INAK, ČI UŽ PREDCHÁDZAJÚCICH, SÚČASNÝCH ALEBO BUDÚCICH, VRÁTANE ZÁKONA, OCHRANY SPOTREBITEĽA, OBČANÉHO PRÁVA, ÚMYSELNÝCH PREČINKOV, BEZPLATNÝCH PREČINKOV A NÁROKU NA ZÁVÄZKY A NÁROKY AKÝKOĽVEK SPÔSOB VÁŠHO NÁKUPU PRODUKTOV PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY BUDE RIEŠENÝ VÝHRADNE A KONEČNE ZÁVÄZNOU ROZHODCOU.

  2. Arbitráž bude spravovať Americká arbitrážna asociácia ("AAA") v súlade s Pravidlami spotrebiteľského rozhodcovského konania (ďalej len "Pravidlá AAA"), potom v platnosti, s výnimkou zmien v tejto časti 13. (Pravidlá AAA sú k dispozícii na adr.org alebo zavolaním na AAA na číslo 1-800-778-7879.) Výklad a presadzovanie zákona o arbitráži sa bude riadiť túto sekciu.

   Rozhodca bude mať výlučnú právomoc riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa arbitrability a/alebo vymožiteľnosti tohto arbitrážneho ustanovenia, vrátane akejkoľvek námietky proti bezohľadnosti alebo akejkoľvek inej námietky, že arbitrážne ustanovenie alebo dohoda sú neplatné, neplatné alebo inak neplatné. Rozhodca bude splnomocnený poskytnúť akúkoľvek úľavu, ktorá by bola dostupná na súde podľa zákona alebo na základe spravodlivosti. Akékoľvek rozhodnutie rozhodcu (rozhodcov) bude konečné a záväzné pre každú zo strán a môže byť vydané ako rozsudok na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie.

  3. Môžete sa rozhodnúť uplatniť svoj nárok na súde pre malé nároky so sídlom v USA, a nie na arbitrážnom konaní, ak nám písomne ​​oznámite svoj zámer do 60 dní od nákupu. Rozhodcovské konanie alebo súdne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa obmedzí výlučne na váš individuálny spor alebo kontroverziu.

   Ak sa niektoré ustanovenie tejto rozhodcovskej zmluvy zistí ako nevykonateľné, nevykonateľné ustanovenie sa zruší a budú sa uplatňovať zostávajúce podmienky rozhodcovského konania.

 14. Priradenie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nepostúpite žiadne zo svojich práv ani nedelegujete žiadne zo svojich povinností podľa týchto Podmienok. Akékoľvek údajné poverenie alebo poverenie v rozpore s touto sekciou 14 je neplatné. Žiadne postúpenie alebo delegovanie vás nezbavuje žiadnych vašich záväzkov podľa týchto podmienok.

 15. Žiadne výnimky. Ak sa nám nepodarí presadiť akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa budúceho vymáhania tohto práva alebo ustanovenia. Vzdanie sa akéhokoľvek práva alebo ustanovenia bude účinné iba v písomnej forme a podpísané riadne oprávneným zástupcom spoločnosti SIONYX, LLC.

 16. Príjemcovia tretích strán. Tieto Podmienky neudeľujú a nie sú určené na to, aby udeľovali akékoľvek práva alebo opravné prostriedky inej osobe ako vám.

 17. Oznámenia.
  1. To You. Akékoľvek upozornenie na základe týchto podmienok vám môžeme poskytnúť odoslaním správy na vami uvedenú e-mailovú adresu. Oznámenia zaslané e-mailom budú účinné, keď e-mail odošleme. Je vašou zodpovednosťou udržiavať aktuálnu e-mailovú adresu.

  2. Nám. Ak nám chcete dať oznámenie podľa týchto Podmienok, musíte nás kontaktovať nasledujúcim spôsobom prostredníctvom nočného kuriéra alebo doporučenou alebo certifikovanou poštou na adresu SIONYX Customer Care, 100 Cummings Center Suite 303B, Beverly, Massachusetts 01915. Adresu pre upozornenia môžeme aktualizovať odoslaním upozornenie na Stránke. Oznámenia poskytnuté cez noc kuriérom nadobudnú účinnosť jeden pracovný deň po ich odoslaní. Oznámenia zaslané doporučenou alebo certifikovanou poštou nadobudnú účinnosť tri pracovné dni po ich odoslaní.
 18. Deliteľnosť. Ak je niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, potom sa toto ustanovenie bude považovať za oddelené od týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto podmienok.

 19. Celá dohoda. Naše potvrdenie objednávky, tieto podmienky, licenčná zmluva týkajúca sa akéhokoľvek produktu alebo služby, ktorú získate na tejto lokalite alebo prostredníctvom nej, podmienky používania našej webovej lokality a naše zásady ochrany osobných údajov sa budú považovať za konečnú a integrovanú dohodu medzi vami a nami o záležitostiach obsiahnutých v tieto Podmienky.