ZĽAVA 200 $ Uncharted Kits s kódom KIT200

menu

Pomohli sme XXX s YYY pre ZZZ.

Pomohli sme XXX s YYY pre ZZZ.

Pomohli sme XXX s YYY pre ZZZ.

Loď s dôverou pri navigácii v noci a pri slabom osvetlení.

Vylepšite svoje nočné lovecké schopnosti farebným nočným videním.

Zaznamenajte a zdieľajte svoju lásku k dobrodružstvu za akýchkoľvek svetelných podmienok.

Nočný dohľad pre súkromných detektívov a výkonnú ochranu.

Senzory CMOS s ultravým osvetlením prispôsobené pre akékoľvek bežné aplikácie.

Farebné nočné videnie na sledovanie s vysokým rozlíšením a zhromažďovanie dôkazov.

Vylepšený nočný výkon na podporu pátracích a záchranných misií.

Mil-Spec aplikácie pre slabé osvetlenie pre vojenské a vládne agentúry.

Monokulár s digitálnym nočným videním na prilbe pre taktických profesionálov.

Námorná kamera v ultra slabom osvetlení, ktorá zmení plavbu tak, ako ju poznáme.

Prístroj na nočné videnie typu go-to pre presadzovanie práva a verejnú bezpečnosť.

Príslušenstvo pre kamery nočného videnia pre rad Sionyx.

Špecifikácie informácií o produkte pre modely kamier nočného videnia, ktoré už nevyrábame.

Podmienky predaja

1. Ponuka predaja.

SIONYX LLC (ďalej len „SIONYX“), ponúka na predaj zákazníkovi, ktorý bol v tejto ponuke (ďalej len „zákazník“) prvýkrát identifikovaný, výrobky a služby (jednotlivo alebo súhrnne „tovar“) na základe podmienok uvedených na predchádzajúcej stránke (stránkach) spoločnosti táto ponuka a ponuky uvedené nižšie („Podmienky“). Pokiaľ nie je v tejto ponuke výslovne uvedené inak, je táto ponuka k dispozícii na prijatie podľa Podmienok tridsať (30) dní od dátumu tejto ponuky („Otvorené obdobie“). Prijatie tejto ponuky je obmedzené na úplné akceptovanie Podmienok a objednávka Zákazníkom predstavuje také úplné prijatie. SIONYX týmto odmieta všetky podmienky v akceptácii zákazníkom, ktoré dopĺňajú alebo menia akúkoľvek časť podmienok. Žiadna revízia žiadnych podmienok nie je platná, pokiaľ nebude urobená písomne ​​a podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti SIONYX. Táto ponuka nie je žiadnym spôsobom záväzkom výrobnej kapacity spoločnosti SIONYX.

2. Nákup objednávok.

Zákazník zadáva objednávky, ak existujú, prostredníctvom e-mailu, faxu alebo komerčne prijateľným spôsobom schváleným spoločnosťou SIONYX a zákazníkom. Zákazník zabezpečí, aby všetky takéto objednávky uvádzali aspoň tieto informácie: konkrétne produkty alebo služby, množstvo, cenu, celkovú kúpnu cenu, číslo ponuky a informácie „vyúčtovanie“ a „zaslanie do“.

3. Prijatie.

Objednávky zákazníka nie sú pre spoločnosť SIONYX záväzné, kým ich spoločnosť SIONYX neakceptuje. SIONYX môže prijať objednávku zaslaním písomného potvrdenia zákazníkovi alebo dodaním produktov objednaných zákazníkom. Každá zákaznícka objednávka prijatá spoločnosťou SIONYX na základe Podmienok (účinná v čase prijatia tejto zmluvy) vytvára záväznú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) medzi spoločnosťou SIONYX a zákazníkom.

4. Ceny a dane.

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne ​​inak, všetky ceny uvedené v Podmienkach a platobné podmienky pre všetok Tovar zakúpený podľa Podmienok sú pre spoločnosť SIONYX netto 30. Zákazník je povinný uhradiť všetky príslušné prepravné poplatky a všetky dane a povinnosti, ktoré ukladajú príslušné zákony, iné právne predpisy alebo pravidlá vyplývajúce z nákupu tovaru alebo s ním súvisiace, vrátane, okrem iného, ​​celej dane z obratu, dane z používania a hodnoty daň z pridanej hodnoty. Zákazník je povinný platiť všetky tieto dane bez ohľadu na to, či sú uvedené na faktúre spoločnosti SIONYX.

5. Platba.

Všetky faktúry spoločnosti SIONYX sú splatné v plnej lehote v časovom rámci určenom v poli označenom „Platba“ uvedenom vyššie v tejto ponuke. Ak Zákazník neuskutoční žiadnu platbu v čase splatnosti, Zákazník zaplatí spoločnosti SIONYX servisný poplatok z celkovej dlžnej sumy s úrokom nižším ako 1.5%, zloženým mesačne alebo maximálnou úrokovou sadzbou povolenou platným zákonom. Spoločnosť SIONYX si vyhradzuje bezpečnostný podiel na všetkých produktoch predávaných zákazníkovi, až kým sa nezískajú platby v plnej výške, a zákazník sa zaväzuje informovať spoločnosť SIONYX pred premiestnením akéhokoľvek produktu, v ktorom má spoločnosť SIONYX bezpečnostný záujem. Zákazník vykoná akýkoľvek dokument (dokumenty), vrátane finančného výkazu alebo iného dokumentu potrebného na dokončenie záujmu spoločnosti SIONYX o tieto produkty (napríklad, bez obmedzenia, UCC-1 v Spojených štátoch). Zákazník oprávňuje spoločnosť SIONYX, aby na svoje náklady predložil akýkoľvek finančný výkaz týkajúci sa týchto produktov bez podpisu zákazníka, okrem prípadov, keď to zákon zakazuje.

6. Dostupnosť.

Tovar podlieha dostupnosti. Spoločnosť SIONYX môže kedykoľvek a bez sankcie zrušiť ktorúkoľvek objednávku alebo jej časť s príčinou alebo bez dôvodu. Jediným záväzkom spoločnosti SIONYX v prípade takého zrušenia je vrátenie akejkoľvek akontácie zaplatenej zákazníkom za tú časť objednávky, ktorú spoločnosť SIONYX zrušila.

7. Zásielka, riziko straty a balenia.

Spoločnosť SIONYX dodá všetok tovar zakúpený zákazníkom zákazníkovi alebo ním určenému zástupcovi (alebo kombinácii oboch) v rámci Incoterm identifikovaného v poli označenom „Zásielka“ uvedenom vyššie v tejto ponuke. Vlastnícke právo a riziko straty na tovare prechádzajú na zákazníka dodaním na prepravu určenému prepravcovi (alebo ním určenému zástupcovi). Dátum konosamentu alebo iného potvrdenia vydaného takýmto dopravcom je presvedčivým dôkazom o dátume dodania a odoslaní tovaru. SIONYX zabalí Tovar v súlade so zvyčajnými a obvyklými postupmi.

8. Dôverné informácie.

Spoločnosť SIONYX a zákazník súhlasia s tým, že budú zachovávať všetky dôverné informácie zverejnené podľa Zmluvných podmienok (vrátane zmluvných podmienok) v súlade s platnou dohodou o mlčanlivosti podpísanou stranami. Ak a iba vtedy, ak takáto dohoda neexistuje, SIONYX a zákazník sa musia riadiť zvyškom tejto časti. Každá strana zachováva prísnu dôvernosť informácií, ktoré dostáva od druhej strany a ktoré sú označené ako dôverné alebo s podobnou legendou alebo ktoré sú v čase zverejnenia označené ako dôverné (ďalej len „dôverné informácie“). Každá zmluvná strana nesmie použiť dôverné informácie druhej zmluvnej strany, iba ak bude konať tak, ako je to požadované podľa týchto podmienok alebo dohody. Každá zmluvná strana chráni dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou úrovňou starostlivosti, akú používa na ochranu svojich vlastných informácií a materiálov podobného významu, ale v žiadnom prípade nie menej ako primeraná úroveň starostlivosti. Žiadna zo strán nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytujúcej strany zverejniť ani povoliť prístup tretej strany k dôverným informáciám druhej strany. Každá strana si ponecháva vlastníctvo akýchkoľvek Dôverných informácií, ktoré zverejní podľa Podmienok. Na žiadosť strany poskytujúcej dôverné informácie strana, ktorá prijíma tieto informácie, ich bezodkladne vráti poskytujúcej strane. Nič v týchto podmienkach nebráni jednej zo strán v tom, aby samostatne vykonávali alebo zapojili iných do vykonávania rovnakých alebo podobných obchodných príležitostí alebo používania alebo rozvoja technológií, pokiaľ takéto činnosti neporušujú podmienky. Zákazník nesmie spätne analyzovať žiadne dôverné informácie ani produkty poskytnuté spoločnosťou SiOnyx.

9. Predvolené.

Ak je zákazník v omeškaní s platbou akejkoľvek faktúry alebo inak porušuje podmienky, môže spoločnosť SIONYX podľa vlastného uváženia vykonať jednu alebo obe z nasledujúcich činností: (i) zadržať celú alebo čiastočnú prepravu akejkoľvek objednávky a (ii) požadovať, aby zákazník zaplatil za budúce zásielky. Spoločnosť SIONYX môže pozastaviť vykonávanie akejkoľvek objednávky alebo požadovať platbu v hotovosti, záruku alebo inú záruku, ktorá je pre spoločnosť SIONYX uspokojivá, ak je podľa názoru spoločnosti SIONYX finančná situácia zákazníka alebo iné dôvody neistoty odôvodnené takýmto konaním.

10. Ukončenia.

  1. Ak zákazník prestane vykonávať svoju činnosť v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti (vrátane neschopnosti plniť svoje záväzky v čase, keď sú splatné), alebo ak je voči zákazníkovi začaté akékoľvek konanie podľa právnych predpisov o konkurze alebo platobnej neschopnosti alebo je určený alebo požiadaný správca konkurznej podstaty, alebo Zákazník prevedie v prospech veriteľov, spoločnosť SIONYX môže vypovedať jednu alebo viac zmlúv, všetky alebo všetky časti objednávok zadaných zákazníkom alebo akúkoľvek kombináciu vyššie uvedených, bez zodpovednosti.
  2. Pokiaľ nie je v súlade s aktuálnymi zásadami SIONYX-u, zákazník nezruší alebo oneskorí celú svoju objednávku alebo jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SIONYX.
  3. Nasledujúce oddiely spolu so všetkými definíciami uvedenými v týchto podmienkach platia aj po ukončení alebo vypršaní platnosti podmienok alebo akejkoľvek dohody: 4, 5, 9 a 10 - 20.

11. Záruka.

SiOnyx prehlasuje a zaručuje zákazníkovi, že na každom produkte nebudú počas obdobia dvanástich (12) mesiacov od odoslania zákazníkovi žiadne chyby v spracovaní a materiáloch. Táto záruka na produkt sa nebude vzťahovať na žiadny produkt, ktorý bol zneužitý, poškodený, pozmenený alebo zneužitý alebo poškodený v dôsledku vonkajších príčin tohto produktu a ktorý nespôsobil SiOnyx. Táto záruka na produkt sa ďalej nevzťahuje na prototypy verzie Beta, ktoré sú poskytované „AKO SÚ“. SiOnyx ručí za to, že Produkt je v súlade so špecifikáciami údajového listu spoločnosti SiOnyx (ak je to použiteľné). S výnimkou toho, že je stanovené inak, spoločnosť SIONYX SA ZRIEKÁVA VŠETKY ZÁRUKY, VYJADRENÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO INÉ, Vrátane, ale nie výlučne, ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSŤ, ÚPLNOSTI, VÝKONNOSTI ALEBO NEPORÚŠANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SIONYX VÝSLOVNE ZARUČUJE ŽIADNE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL.

12. Obmedzenie zodpovednosti.

  1. S VÝNIMKOU, AKO JE UVEDENÉ V PODČASTI 14 (b) NIŽŠIE, AKÉKOĽVEK STRANY ZODPOVEDAJÚ ZA ĎALŠIE STRANY ZA ŽIADNE STRATY ZISKOV, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE POŠKODENIA, BEZ OHĽADU NA OCHRANU MOŽNOSTI TÝCHTO STRAN TAKÉ POŠKODENIA.
  2. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V TEJTO ČASTI 14 NEVZŤAHUJÚ NA:
    1. PORUŠENIE OD KAŽDEJ STRANY SEKCIE 10 („DÔVERNÉ INFORMÁCIE“); OR
    2. BUDE POTVRDZOVAŤ NEBEZPEČENSTVO ALEBO POTREBY.

13. Nepridelenie.

Akékoľvek postúpenie akéhokoľvek záujmu na objednávke alebo akákoľvek platba splatná alebo splatná podľa Podmienok alebo akékoľvek delegovanie záväzkov Zákazníka podľa tejto zmluvy bez písomného súhlasu spoločnosti SIONYX, je neplatné a nevynútiteľné. Napriek čomukoľvek inému, čo je v Podmienkach, SIONYX môže okamžite ukončiť akúkoľvek Zmluvu, celú alebo akúkoľvek časť objednávky (objednávok) zadanú Zákazníkom alebo akúkoľvek kombináciu vyššie uvedeného, ​​ak: (1) Zákazník skonsoliduje alebo zlúči s alebo do inej strany , či je zákazník prežívajúcim subjektom takejto transakcie; (2) Zákazník predáva, prevádza alebo inak prevádza všetky alebo v podstate všetky svoje aktíva na inú stranu; alebo (3) došlo k podstatnej zmene vlastníctva alebo riadenia zákazníka, ktoré SIONYX považuje za ovplyvňujúce rozhodovaciu autoritu riadenia alebo prevádzky zákazníka.

14. Vyššia moc.

Žiadna zo strán nezodpovedá za omeškania alebo nesplnenie povinností podľa Podmienok (okrem nezaplatenia akýchkoľvek dlžných súm a porušenia svojich povinností podľa oddielu 10) v rozsahu, v akom bola takejto strane bránená pri jej plnení akoukoľvek udalosťou mimo jej primeranú kontrolu, vrátane, bez obmedzenia, Božieho činu, ohňa, vládneho obmedzenia, občianskeho rozruchu, zlyhania moci, pracovného sporu a nedostupnosti alebo nedostatku materiálu.

15. Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť dohody je neplatná alebo nevymáhateľná, zostávajúca časť tejto dohody zostáva v platnosti a bude sa vykladať vo všetkých ohľadoch, akoby takáto neplatná alebo nevymáhateľná časť bola vynechaná. Strana sa nebude považovať za vzdanú ustanovenia ktorejkoľvek dohody, pokiaľ takáto výnimka nie je písomná a podpísaná riadne oprávneným zástupcom tejto strany. Zmluvná strana nevytvára trvalé vzdanie sa práva ani očakávania nevynútiteľnosti alebo omeškania poskytnutím vzdania sa akéhokoľvek zlyhania alebo porušenia dohody alebo nevykonaním rýchleho uplatnenia akéhokoľvek práva podľa dohody.

16. Rozhodné právo a spory.

Podmienky a všetky dohody sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi Spoločenstva Massachusetts, USA, bez ohľadu na ich kolízne normy a pravidlá. Akýkoľvek spor, kontroverzia alebo nárok týkajúci sa podmienok alebo akejkoľvek dohody bude výlučne a konečne vyriešený súdom Massachusetts.

17. Vývozné zákony.

Zákazník súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky vývozné zákony a obmedzenia a nariadenia Ministerstva obchodu Spojených štátov alebo iných Spojených štátov alebo iných suverénnych agentúr alebo úradov a nebude očakávať ani povoliť vývoz alebo opätovný vývoz do ktorejkoľvek krajiny alebo prepustenie do štátny príslušník zakázanej krajiny, akékoľvek technické údaje alebo akýkoľvek ich priamy produkt, ktorý porušuje akékoľvek takéto obmedzenia, zákony alebo nariadenia, alebo pokiaľ krajiny, ktoré sú uvedené v platných vývozných predpisoch USA, nezískajú všetky potrebné licencie a oprávnenia (a do ich získania) alebo akýkoľvek následný dodatok alebo predpisy). Zákazník potvrdzuje, že zákazník nebude predávať, vyvážať, opätovne vyvážať ani inak prevádzať akékoľvek produkty SiOnyx na použitie na, pre alebo v: činnostiach jadrových výbušnín, jadrových reaktorov alebo jadrových palív; raketové systémy vrátane riadených striel, balistických raketových systémov, kozmických nosičov rakiet alebo bezpilotných vzdušných dopravných prostriedkov vrátane systémov riadených striel, cieľových robotov a prieskumných robotov; chemické a / alebo biologické zbrane; námorný jadrový pohon; zbrane hromadného ničenia alebo predávané osobám zapojeným do zbraní hromadného ničenia; zahraničné teroristické organizácie; vojenské použitie v Čínskej ľudovej republike, Rusku alebo Venezuele.

18. Celá dohoda.

Podmienky predstavujú úplné porozumenie medzi stranami v súvislosti s nákupom a predajom Tovaru a nahrádza a úplne nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné porozumenie, dohody, diskusie, záväzky a rokovania - ústne alebo písomné - týkajúce sa toho istého predmetu. , Žiadne doplnenie, zmena, zmena alebo zmena Podmienok nie je účinná, pokiaľ nie je obmedzená na písomné podpísanie a podpísanie oboma stranami.

19. Zmiešaný.

Názvy a nadpisy, ktoré sa nachádzajú v tejto ponuke, slúžia iba na informáciu a nebudú sa pri výklade podmienok alebo akejkoľvek dohody brať do úvahy. Akékoľvek a všetky práva a prostriedky nápravy strany udelené podľa Podmienok v prípade porušenia alebo nedodržania podmienok Zmluvou druhej strany sú kumulatívne a nevylučujú žiadne iné práva alebo opravné prostriedky podľa zákona, spravodlivo alebo udelené Zmluvnými podmienkami. Uplatnenie ktoréhokoľvek práva alebo opravného prostriedku niektorou zo zúčastnených strán nevylučuje uplatnenie iného práva. Neposkytnutie odporúčaní alebo poradenstva zákazníkovi spoločnosti SIONYX neznamená spoločnosti SIONYX žiadnu zodpovednosť. SIONYX a zákazník nie sú v partnerských, franšízových, spoločných podnikoch, agentúrach, zvereneckých alebo pracovných vzťahoch na základe Podmienok alebo akejkoľvek Zmluvy.

20. Ďalší predaj.

Váš nákup je dohoda o kúpe produktov SiOnyx na osobné použitie, a nie na účely ďalšieho predaja.

SiOnyx, LLC predáva a podporuje spotrebiteľské a profesionálne produkty značky SiOnyx v USA prostredníctvom SiOnyx, LLC USA, ktorá distribuuje tieto produkty prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov a distribútorov. SiOnyx, LLC je jediným autorizovaným dovozcom týchto výrobkov v USA a poskytuje im špičkový zákaznícky servis a podporu.

Výrobky distribuované spoločnosťou SiOnyx, LLC sú „lokalizované“, aby vyhovovali potrebám zákazníkov na trhu v USA a sú navrhnuté tak, aby vyhovovali miestnym bezpečnostným predpisom a vládnym požiadavkám. Legitímne výrobky v USA sa dodávajú s rôznym príslušenstvom, príručkami a zárukami, ako sú verzie určené na predaj v iných globálnych regiónoch.

Nové a originálne produkty SiOnyx, LLC určené na predaj v USA je možné zakúpiť iba od autorizovaných predajcov SiOnyx, LLC v USA alebo priamo od spoločnosti SiOnyx, LLC US.

Ak máte pochybnosti o predajcovi alebo o tom, či výrobky, ktoré predáva, sú určené na predaj v USA, kontaktujte spoločnosť SiOnyx na čísle +1 978.922.0864 x130.

Vyhľadanie